Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rejestracja, czasowa pojazdów w celu dokonania badania technicznego, wywozu pojazdu granicę lub przejazdu z miejsca zakupu

Formularz do pobrania

Wniosek do rejestrację pojazdu

Forma złożenia wniosku

 • elektronicznie przez stronę esp.pwpw.pl
 • osobiście w Wydziale – umawiając się wcześniej na wizytę pod nr tel. 58 767 35 30 lub 58 767 35 36.

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód własności pojazdu ( np. umowa, faktura),
 3. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 4. dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z kraju członkowskiego UE,
 6. tłumaczenie dokumentów wydanych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego,
 7. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 8. w przypadku pojazdu sprowadzonego na terytorium Polski przed 01.01.2016 dowód dokonanej wpłaty w wysokości 500 zł na odrębny rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 9. w przypadku pojazdu sprowadzonego po dniu 31.12.2019 nabywca dołącza dowód własności pojazdu z adnotacją potwierdzającą datę sprowadzenia pojazdu, albo oświadczenie o dacie sprowadzenia,
 10. tablice rejestracyjne, albo stosowne oświadczenie o ich braku,
 11. pełnomocnictwo,
 12. dodatkowo dokument do wglądu potwierdzając tożsamość,
 13. w przypadku wniosku o rejestrację czasową w celu wywozu pojazdu za granicę lub przejazdu z miejsca zakupu do miejsca docelowego wymagane jest zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Opłaty do wniosku o rejestrację czasową  w celu dokonania badania technicznego i w celu przejazdu z miejsca zakupu do miejsca docelowego:

 • samochód osobowy lub ciężarowy 61,00 zł,
 • przyczepa 39,75 zł,
 • motocykl, motorower i ciągnik rolniczy 36,75 zł.

Opłaty do wniosku o rejestrację czasową  w celu wywozu pojazdu za granicę:

 • samochód osobowy lub ciężarowy 111,00 zł,
 • motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa 64,75 zł.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie na stanowisku obsługi  klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez PWPW S.A. w Warszawie do Starostwa Powiatowego.

Informację dodatkowe dla klienta

Rejestracji czasowej w celu dokonania badania technicznego pojazdu dokonuje organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedziby) lub czasowego zamieszkania  właściciela pojazdu.

Rejestracji czasowej w celu wywozu pojazdu za granicę lub przejazdu z miejsca zakupu do miejsca docelowego dokonuje organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu.