Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Formularz do pobrania

Wniosek do rejestrację pojazdu

Termin złożenia wniosku

Właściciel pojazdu na złożenie wniosku o rejestrację ma 30 dni od dnia:

 1. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 2. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Sposób umówienia na wizytę

 • elektronicznie przez stronę esp.pwpw.pl
 • elektronicznie przez kalendarz wizyt
 • telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 36
 • osobiście w Wydziale – w pokoju 021.

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód własności pojazdu ( np. umowa, faktura),
 3. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 4. dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy,
 6. tłumaczenie dokumentów wydanych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego,
 7. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 8. w przypadku pojazdu sprowadzonego po dniu 31.12.2019 nabywca dołącza dowód własności pojazdu z adnotacją potwierdzającą datę sprowadzenia pojazdu, albo oświadczenie o dacie sprowadzenia,
 9. tablice rejestracyjne, albo stosowne oświadczenie o ich braku,
 10. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 11. pełnomocnictwo,
 12. dodatkowo dokument do wglądu potwierdzając tożsamość.

Opłaty

 • samochód osobowy lub ciężarowy 160,00 zł,
 • motocykl 120,00 zł,
 • ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa 120,00 zł,
 • motorower 110,00 zł.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie na stanowisku obsługi  klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez PWPW S.A. w Warszawie do Starostwa Powiatowego.

Kary administracyjne

W przypadku niedopełnienia lub nieterminowego dopełnienia obowiązków, właściciel pojazdu będzie podlegał karze zgodnie z ustawowymi stawkami:

 • za niezłożenie wniosku o rejestrację – 500
 • za niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie 180 dni – 1.000 zł
 • za niezłożenie wniosku o rejestrację przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1.000 zł
 • za niezłożenie wniosku o rejestrację przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami w terminie 180 dni – 2.000 zł.

Informacje dodatkowe dla klienta

Rejestracji pojazdu dokonuje organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedziby) lub czasowego zamieszkania  właściciela pojazdu.