Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/24

Zapraszamy do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Starogardzkiego.

 Strona rekrutacji elektronicznej: https://starogard.edu.com.pl/

Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie starogardzkim  na rok szkolny 2023/2024

Niniejsze zasady rekrutacji powstały na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431);
 • Terminów postepowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół  ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia  2023 r.

§ 1.  Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych w powiecie starogardzkim szkoły prowadzą scentralizowany elektroniczny nabór przez Internet: www.powiatstarogard.pl
 • Kandydaci do szkoły  mogą rejestrować się w systemie w:
  • macierzystej szkole,
  • szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru,
  • punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego  w Starogardzie Gdańskim , ul. Kościuszki 17,
  • dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np. w domu, kawiarence internetowej).
 • W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych rozpoczną  działalność:
 • Szkolne Punkty Informacyjne, mieszczące się w budynkach szkół, w których można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także składać podania o przyjęcie do szkoły,
 • Powiatowy Punkt Informacyjny z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 17, tel. (58) 76 73 576, koordynujący rekrutację.
 • Aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na wyodrębnionych tablicach ogłoszeń w szkołach.
 • W okresie rekrutacji kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
 • Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,
 • Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół,
 • Kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest ta, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 • Po wyborze szkół Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji w pierwszej  z wybranych szkół:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez rodziców, do szkoły branżowej I stopnia dodatkowo kwestionariusz zawierający zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 2, pkt 3;
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust 5, pkt 1-7

( jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium).

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 • Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata (zał. 1).
 • Warunkiem  rozpoczęcia nauki zawodu  w technikum jest dostarczenie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawionego przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego ze szkoły , do której uczeń się rekrutuje. W przypadku Branżowej Szkoły I stopnia wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.

§ 2.  Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej publicznej lub szkoły podstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – stanowiącej podstawę programową do kontynuowania nauki. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe muszą spełnić wymagania zdrowotne określone dla danego zawodu.
 • Oprzyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym– maksymalnie 200,

w tym:

 1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z języka polskiego, matematyki mnożony przez 0,35 pkt., natomiast  wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożony przez 0,3 pkt.
 2. Pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (maksymalnie można uzyskać 72 punkty). Pod uwagę brane są przedmioty:
  1. język polski;
  1. matematyka;
  1. język angielski;
  1. czwarty przedmiot w zależności od wybranej klasy.

Przeliczenie punktów następuje według następujących wartości:

celujący–  18  punktów
bardzo dobry–  17  punktów,
dobry–  14  punktów,
dostateczny–   punktów
dopuszczający–   2   punkty
 • uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty.
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

7 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
 2. punktów;

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

5 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
 • punkty;

za uzyskanie wysokiego miejsca  w zawodach wiedzy innych niż wymienione

w pkt a–c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  18 punktów.

3.  Do szkoły przyjmowani są kandydaci, kolejno, z największą ilością punktów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od przyjętych kryteriów.

7. Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 3. Terminy rekrutacji

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
 2. od 15 maja do 20 czerwca  2023 r. do godz. 15.00– składanie wniosku  o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów;
 3. od 23 czerwca  do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;
 4. do 12 lipca 2023r. –weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 5. do 18 lipca 2023r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;
  1. 19 lipca2023r.– podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
  1. od 15 maja  do  24 lipca 2023r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania  na badania lekarskie;
  1. od 22 lipca do 26 lipca 2023r. do godz. 1500 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

8)      27 lipca 2023 r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;

9)      27 lipca 2023 r.– poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole;

10)  do 28 lipca 2023 r.– opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

§ 4.  Postanowienia końcowe

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
  1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
  1.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.
  1. Listy, o których mowa w ust. 2 i 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
  1. Listy, o których mowa w ust 2 i 3 zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
  1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  1.  Uzasadnienie sporządza się w terminie  do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  1.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załącznik nr 1- Karta informacyjna

 

Szanowni Państwo,

pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważną kwestię dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W wyniku analizy danych statystycznych z 2022 roku wynika, że 17% kandydatów korzystających z systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe VULCAN, wybrało tylko jedną szkołę na liście preferencji, mimo braku tytułu laureata lub finalisty dających uprawnienie do pierwszeństwa przyjęcia. Takie zjawisko było jednym z czynników powodujących, że pierwszy etap rekrutacji zakończył się wynikiem blisko 20% nieprzyjętych kandydatów. Przystępowali oni do rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca w szkołach.

W związku z tym przypominamy Państwu, że ustawa Prawo Oświatowe dopuszcza wybór  3 publicznych szkół i dowolną liczbę klas z tych szkół. Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości wyboru 3 szkół, ponieważ im więcej pozycji zawiera lista preferowanych szkół, tym większa szansa na znalezienie miejsca w nowej szkole już na pierwszym etapie rekrutacji. Przygotowaliśmy dla Państwa przewodniki opisujące zasady postępowania w czasie całego procesu naborowego: VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie:https://youtu.be/n62_lFFih64 VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową: https://youtu.be/hJ7QPSuObyA