Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Projekty i Inwestycje

Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie starogardzkim, wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych oraz dostosowanie wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego na rzecz gospodarki.

Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu starogardzkiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, biologii, chemii czy nauk społecznych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.

Pomorskie S.O.S

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Pomorskie Pomaga

Cel projektu: łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Termomodernizacja

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Fotowoltaika

Inwestycja prowadzona jest w Skórczu na należącym do powiatu Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Kościuszki. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest urządzeniem, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Moc projektowanego generatora fotowoltaicznego wyniesie ok. 49,28kWp a wytwarzanie energii elektrycznej szacowane jest na poziomie ok. 50MWh w skali roku.

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych