Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydziały/Referaty

PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁAŃ WYDZIAŁÓW I NUMERY TELEFONÓW


SEKRETARZ I SKARBNIK

SEKRETARZ  POWIATU – tel. 58 767 35 67
SKARBNIK POWIATU – tel. 58 767 35 43

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (OR)

Zakres działań: zapewnienie: warunków pracy i funkcjonowania Starostwa, obsługi administracyjnej organów powiatu, obsługi kancelaryjnej i obsługi informatycznej Starostwa,  organizacji przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, prowadzenie spraw kadrowych oraz prowadzenie spraw obywatelskich.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – tel. 58 767 35 61
Biuro Rady Powiatu – tel. 58 767 35 63
Obsługa Zarządu Powiatu – tel. 58 767 35 68
Punkt Informacyjny – tel. 58 767 35 00, 58 767 35 01
Sprawy obywatelskie, zamówienia publiczne – tel. 58 767 35 65, 58 767 35 66
Sekretariat Starostwa Powiatowego – tel. 58 767 35 03, 58 767 35 04,  fax. 58 767 35 05
Kadry – tel. 58 767 35 40
Referat Informatyki – tel./fax. 58 767 35 06, 58 767 35 48

WYDZIAŁ FINANSOWY (FN)

Zakres działań: opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu a także nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych, prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Naczelnik Wydziału Finansowego – tel. 58 767 35 45
Księgowość – likwidatura – tel. 58 767 35 37
Księgowość budżetowa – tel. 58 767 35 39
Księgowość, sprawozdawczość budżetowa – tel. 58 767 35 41
Planowanie budżetu – tel. 58 767 35 42
Księgowość – tel. 58 767 35 44

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI REGIONU (KS)

Kościuszki 17A, 83-200 Starogard Gdański

Zakres działań: współpraca z samorządami gminnymi i ośrodkami kultury, twórcami i animatorami kultury, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie, promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego powiatu starogardzkiego w kraju i za granic, a także w ramach współpracy  z organizacjami pozarządowymi organizowanie otwartych konkursów ofert, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, a także wspieranie inicjatyw społecznych zajmujących się turystyką, również  promocja powiatu poprzez sport i imprezy sportowe organizowane w gminach powiatu starogardzkiego.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury, Sportu, Promocji Regionu  – tel. 58 767 35 99
Wydział Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Promocji Regionu – tel. 58 767 35 96, fax. 58 56 274 30
Organizacje Pozarządowe – tel. 58 767 36 01, 58 767 36 00
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej  – tel. 58 767 35 98
Polityka Społeczna – tel. 58 767 36 34

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (AB)

Zakres działań: obsługa w zakresie sprawowania administracji architektoniczno-budowlanej, realizacji zadań wynikających z ustawy o własności lokali i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych, realizuje zadania i wypełnia kompetencje wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – tel. 58 767 35 21
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – tel. 58 767 35 22, 58 767 35 23, 58 767 35 24

Godziny przyjęć Klientów:
Poniedziałek, wtorek – 7:30 – 15:30
Środa – 7:30 – 17:00
Czwartek – dzień pracy wewnętrznej
Piątek – 7:30 – 14:00

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA (OS)

Zakres działań: realizowanie zadań wynikających z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, handlu uprawnieniami do emisji do powietrza, postępowanie w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, prawa geologicznego i górniczego, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego, rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m, rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz realizacją zadań starosty wynikających z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 58 767 35 90
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  – tel. 58 767 35 84, 58 767 35 85

Godziny przyjęć Klientów:
Poniedziałek, wtorek – 7:30 – 15:30
Środa – 7:30 – 17:00
Czwartek – dzień pracy wewnętrznej
Piątek – 7:30 – 14:00

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GG)

Zakres działań: realizowanie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Geodeta Powiatowy – tel. 58 767 35 55
Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. 58 767 35 73, 58 767 35 74
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  – tel. 58 767 35 51, 58 767 35 52
Referat Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – tel. 58 767 35 53, 58 767 35 56
Referat Geodezji i Kartografii – tel. 58 767 35 46, 58 767 35 47
Referat Ewidencji Gruntów, ul. Kościuszki 13 – tel. 58 767 36 04, 58 767 36 05,tel/fax. 58 767 36 07

Godziny przyjęć Klientów:
Poniedziałek, wtorek – 7:30 – 15:00
Środa – 7:30 – 16:30
Czwartek – 7:30-15:00
Piątek – 7:30 – 13:30

Referat Ewidencji Gruntów – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Poniedziałek, wtorek, czwartek – 8:00 – 15:00
Środa – 8:00 – 16:30
Piątek – 8:00 – 13:30

Internetowy serwis danych geodezyjnych (Mapy Ewidencji Gruntów), dostępny jest pod adresem http://geodane.powiatstarogard.pl
Publikowana mapa odzwierciedla aktualny stan danych ewidencyjnych.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG (KD)

Zakres działań: załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne , organizacją publicznego transportu zbiorowego oraz sprawami związanymi z drogami gminnymi i powiatowymi.

Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – tel. 58 767 35 34
Rejestracja pojazdów – tel. 58 767 35 30, 58 767 35 32, 58 767 35 33,  fax. 58 767 35 31
Wydawanie dowodów rejestracyjnych – tel. 58 767 35 29
Prawa jazdy – tel. 58 767 35 27, 58 767 35 28
Szkoły jazdy, stacje diagnostyczne, transport drogowy, zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych – tel. 58 767 35 92, tel./fax. 58 767 35 91
Telefoniczne umawianie wizyt – tel. 58 767 35 30, 58 767 35 36 lub osobiście w pokoju 21

Referat Komunikacji Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg przyjmuje Klientów w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00, w  środę w godzinach od 8.00 do 16.30, w piątek w godzinach od 8.00 do 13.30

WYDZIAŁ EDUKACJI (ED)

Zakres działań: realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ustalanie planu sieci szkół, przeprowadzanie procedur dotyczących konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oraz powierzania tego stanowiska, przeprowadzanie procedury związanej z awansem zawodowym nauczyciela, prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu Powiatu, zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, kierowanie dzieci co kształcenia specjalnego oraz do MOW, sprawozdawczość oświatowa.

Naczelnik Wydziału Edukacji – tel. 58 767 35 77
Wydział Edukacji – tel./fax. 58 767 35 75, 58 767 35 76

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ZDROWIA (WZS)

Zakres działań: prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem powiatu do spółek prawa handlowego, ich tworzenia oraz spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami powiatu jako akcjonariusza lub udziałowca, prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia związanych z realizacją zadań i kompetencji rady, zarządu oraz Starosty.

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia – tel. 58 767 35 94
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia – tel. 58 767 35 94

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH (WI)

Zakres działań: promocja potencjału gospodarczego powiatu, prowadzenie we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działań dotyczących ułatwienia dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do kapitału, informacji gospodarczej i technicznej, zarządzanie projektami realizowanymi w ramach jednolitego rynku europejskiego i finansowanymi przez Unię Europejską lub inne fundusze pomocowe oraz ich rozliczanie.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich – tel. 58 767 35 80
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich – tel. 58 767 35 78, tel./fax. 58 767 35 79

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK)

Zakres działań: prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, obroną cywilną i obronnością.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – tel. 58 767 35 16
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – tel. 58 767 35 13, 58 767 35 14, tel./fax. 58 767 35 15

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY (TG)

Zakres działań: wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji oraz  remontów w budynkach z zasobu Powiatu Starogardzkiego i Skarbu Państwa.

Naczelnik Wydziału Techniczno-Gospodarczego – tel. 58 767 36 30
Wydział Techniczno-Gospodarczy – tel. 58 767 36 31, 58 767 36 32

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH (RP)

Zakres działań: obsługa prawna Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty oraz komórek organizacyjnych Starostwa, a w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty pod względem formalno-prawnym.

tel. 58 767 35 83

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (KW)

ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański

Zakres działań: przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Starogardzkiego. Kontrola może być prowadzona jako:

  • kontrola kompleksowa – obejmującej całokształt zagadnień kontrolowanego podmiotu;
  • kontrola problemowa – obejmującej określone zagadnienie, wycinek działalności podmiotu kontrolowanego;
  • kontrola doraźna – przeprowadzona poza rocznym planem kontroli;
  • kontrola sprawdzająca – obejmująca swym zakresem wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.

Celem kontroli jest sprawdzenie w szczególności:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

Zakres kontroli dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem zasobami.

RZECZNIK PRASOWY (KM)

Zakres działań: prowadzenie zewnętrznej polityki informacyjnej Powiatu i współpraca z mediami.
Rzecznik Prasowy – tel. 58 767 35 95

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW (RK)

Zakres działań: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 58 767 35 81

Godziny przyjęć Klientów:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 8.00 – 11.00

KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU STAROGARDZKIEGO (PKZ)

Zakres działań: uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków oraz w odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego – tel. 58 767 35 70

Godziny przyjęć Klientów:
Poniedziałek – dzień pracy wewnętrznej,
Wtorek  od 10.00 do 15.00,
Czwartek od 8.00 do 14.00

AUDYTOR WEWNĘTRZNY (AW)

Zakres działań: opracowanie na podstawie analizy ryzyka, w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu Powiatu, do końca roku planu audytu wewnętrznego na następny rok, przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanych standardach audytu oraz przyjętą metodyką, rzetelne, obiektywne i niezależne:

 • ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce,
 • wskazywanie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
 • przedstawianie zaleceń zmierzających do usunięcia uchybień lub słabości kontroli zarządczej.
 • sporządzanie i przedstawianie Przewodniczącemu Zarządu Powiatu sprawozdań z przeprowadzonych audytów, prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
 • przedstawianie Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, do końca stycznia każdego roku, sprawozdania
  z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

tel. 58 767 35 19