Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Jakość powietrza

INFORMACJA NA TEMAT JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE POWIATU STAROGARDZKIEGO


Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi państwowy monitoring jakości powietrza. Jak wynika z przygotowywanych przez GIOŚ raportów „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim” na terenie województwa pomorskiego stale notuje się przekroczenia 24-godzinnych stężeń PM10 oraz średniorocznego poziomu benzo(a)pirenu. Również dotrzymanie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM2,5, który od 2020 roku wynosi 20 µm/m3 na rok, zdaje się być zagrożone. Jak wynika z wielu opracowań główną przyczyną powstawania tych zanieczyszczeń jest spalanie paliw stałych, szczególnie w przestarzałych, niskosprawnych kotłach i piecach używanych w gospodarstwach domowych do celów grzewczych.

 

Powiat Starogardzki od lat podejmuje działania zmierzające do poprawy stanu jakości powietrza również przez działania edukacyjne skierowane do mieszkańców. Stąd też w 2017 r. w ramach akcji #STOPSMOG na budynkach szkół prowadzonych przez Powiat zainstalowano czujniki do pomiaru poziomu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Narodził się pomysł by każda zainteresowano osoba miała wgląd w wyniki tych pomiarów i tak powstała na naszej stronie zakładka JAKOŚĆ POWIETRZA.

 

 

Na terenie województwa pomorskiego (a więc i na terenie powiatu starogardzkiego) obowiązują następujące akty prawa miejscowego, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza:

  • Uchwała nr 158/XIII/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5,
  • Uchwała nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
  • Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ( „uchwała antysmogowa dla miast”),
  • Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ( „uchwała antysmogowa poza miastami”).

 

W dokumentach tych zostały nałożone na poszczególne organy i instytucje konkretne zadania. Wiele z wymienionych w  nich obowiązków spoczywa bezpośrednio na osobach fizycznych.

Zwłaszcza istotne z punktu widzenia każdego z nas są zapisy tzw. „uchwał antysmogowych”. Uchwały te wskazują konkretne terminy na wymianę przez osoby fizyczne źródeł ogrzewania budynków oraz instalacji służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

Głównym założeniem jest podłączenie się mieszkańców do sieci ciepłowniczej lub gazowej tam gdzie to jest możliwe. W tych miejscach gdzie jest dostępność sieci gazowej lub ciepłowniczej kominki będą mogły być wykorzystywane jedynie okazjonalnie i pod warunkiem, że nie będą powodowały uciążliwości na sąsiadujących terenach.

 

Od 1 września 2024 r. nie można będzie używać instalacji, które nie spełniają wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.

 

Od 1 września 2026 roku nie można będzie korzystać z instalacji spełniających wymagania klasy 3 i 4 pod względem granicznych wartości pyłów wg normy PN-EN 303-5:2012.

 

Natomiast od 1 lipca 2035 roku tam gdzie nie ma możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej (dot. obszarów wiejskich) i sieci ciepłowniczej lub gazowej (dot. obszaru miast) będą mogły być używane wyłącznie instalacje spełniające wymagania tzw. „ekoprojektu”.

 

Oczywiście najbardziej pożądanymi sposobami ogrzewania są odnawialne źródła energii (OZE).

 

Szczegółowe informacji można znaleźć pod adresem:

https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html