Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 144/901/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego V kadencji na lata 2022-2025 – uchwała

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego V kadencji w latach 2022 – 2025 – Lista Kandydatów do RDPP V Kadencji

Uchwała nr 137/855/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 29/204/2019 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego IV kadencji.


Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511); art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.); Uchwałą Rady Powiatu Starogardzkiego Nr XI/80/2011 z dnia 26 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego; Uchwałą Rady Powiatu Starogardzkiego NR IX/88/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Starogardzkiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Powołuje się Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego IV kadencji jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

§ 2.  Powołuje się członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego w osobach:

 1. Agnieszka Krawczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 2. Ewa Czeplina – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 3. Eunika Szachta – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 4. Marcin Kaszubowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
 5. Andrzej Firyn- przedstawiciel organizacji pozarządowych
 6. Bogdan Czaja – przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 7. Witold Sykutera – przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 8. Wioleta Strzemkowska-Konkolewska – przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
 9. Wiesław Warchoł – przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

§ 3.  Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego trwa trzy lata.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Starogardzkiemu.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, stronie internetowej www.powiatstarogard.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego IV kadencji.

 • Eunika Szachta – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych ,,Cordis”, Szpęgawsk ,
 • Ewa Czaplina – Lokalna Grupa Działania ,,Chata Kociewia” Nowa Wieś Rzeczna,
 • Marcin Kaszubowski – Klub Sportowy  Beniaminek 03, Starogard Gdański,
 • Janina Lubawska – Fundacja Kociewiacy dla hospicjum, Nowa Wieś Rzeczna,
 • Agnieszka Krawczyk – Powierza – Stowarzyszenie Osieckie Noce Integracyjne , Jarzczerz,
 • Andrzej Firyn – UKS OPTI Osiek,

W dniu 30 września 2016 r. uchwałą numer 69/413/2016 Zarząd Powiatu Starogardzkiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

 

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego wchodzą:

 1. Agnieszka Krawczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 2. Małgorzata Cherek – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 3. Andrzej Firyn – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 4. Eunika Szachta – przedstawiciel organizacji pozarządowych
 5. Tadeusz Negowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
 6. Iwona Lewandowska – przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 7. Grzegorz Piwowarczyk – przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 8. Tomasz Szymborski – przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
 9. Wiesław Warchoł – przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

W dniu 7 października uchwałą NR 147/890/2014 Zarząd Powiatu Starogardzkiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego II kadencji jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego wchodzą:

 1. Agnieszka Krawczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 2. Wiesława Dzwonkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 3. Andrzej Firyn – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 4. Alfred Portèe – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 5. Tadeusz Negowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 6. Tomasz Rogalski – przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 7. Wiesław Wrzesiński – przedstawiciel Rady Powiatu Starogardzkiego,
 8. Krzysztof Powierza – przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
 9. Wiesław Warchoł – przedstawiciel Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Zdjęcie grupowe członków rady

W załączeniu ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim.