Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Związek Powiatów

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH


Powiat Starogardzki jest członkiem Związku Powiatów Polskich, który jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach a także prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Od 2003 roku ZPP prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów, który jest podzielony na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Powiat Starogardzki bierze udział w rankingu powiatów powyżej 120 tyś. mieszkańców.

logotyp Związku Powiatów Polskich