Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rejestracja pojazdu używanego, zakupionego na terenie RP

Formularz do pobrania

wniosek-o-rejestracje

Termin złożenia wniosku

Właściciel pojazdu na złożenie wniosku o rejestrację ma 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium RP (30 dni od daty zapisanej na umowie lub fakturze).

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu wynosi 90 dni.

Od 01.01.2024r. przepisy dopuszczają zwolnienie z obowiązku składania wniosku, gdy przed upływem terminu 30 dni (przedsiębiorcy – 90 dni) właściciel  pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium RP odda pojazd do stacji demontażu lub dokona zbycia tego pojazdu.

Sposób umówienia na wizytę

 • elektronicznie przez stronę esp.pwpw.pl
 • elektronicznie przez kalendarz wizyt
 • telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 36
 • osobiście w Wydziale – w pokoju 021.

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 3. dowód rejestracyjny z ważnym terminem badania technicznego minimum 30–dniowym lub zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu z wynikiem pozytywnym,
 4. tablice rejestracyjne,
 5. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez właściciela pojazdu.
 6. dodatkowo dokument do wglądu określający tożsamość.

Opłaty

I Wymiana tablic rejestracyjnych i oznaczeń.

 • samochód osobowy lub ciężarowy 160,00 zł,
 • motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa 120,00 zł,
 • motorower 110,00 zł.

II Zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych z nowym dowodem rejestracyjnym, bez wydania pozwolenia czasowego.

Opłata dla wszystkich rodzajów pojazdów   –   66,50 zł.

III Zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych z nowy dowodem rejestracyjnym i wydaniem pozwolenia czasowego.

Opłata dla wszystkich rodzajów pojazdów   –   80,00 zł.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie na stanowisku obsługi  klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez PWPW S.A. w Warszawie do Starostwa Powiatowego.

Kary administracyjne

W przypadku niedopełnienia lub nieterminowego dopełnienia obowiązków, właściciel pojazdu będzie podlegał karze zgodnie z ustawowymi stawkami:

 • za niezłożenie wniosku o rejestrację – 500
 • za niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie 180 dni – 1.000 zł
 • za niezłożenie wniosku o rejestrację przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1.000 zł
 • za niezłożenie wniosku o rejestrację przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami w terminie 180 dni – 2.000 zł.

Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.

Od 31 stycznia 2022 roku można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie dotyczy tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL. W ocenie Ministerstwa Infrastruktury właściciel pojazdu może pozostawić tzw. EUROTABLICE. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne . W związku z tym do rejestracji pojazdu od 31.01.2022 r., tak jak dotychczas, należy przedłożyć tablice rejestracyjne do legalizacji lub wymiany oraz wymagane dokumenty, na podstawie art. 72 ustawy — Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin na złożenie wniosku o rejestrację biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.