Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pozwolenia na budowę

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O ZAMIARZE BUDOWY LUB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ


Podstawa prawna:

 • 29ust. 1 i 3, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zgodnie z załącznikiem do cytowanej ustawy o opłacie skarbowej – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część I., pkt.: 9a, 9b, 9c.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie – w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót

budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

 • Załączniki – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami.

Do zgłoszeniu budowy należy dołączyć:

1.projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w           przypadku:

 1. budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3;
 2. instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

2.projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy:

 1. podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 2. obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Uwaga:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Do zgłoszeniu budowy:

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały       zaprojektowane;
 2. sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV., wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 3. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

należy dołączyć dokumenty:

 1. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi           dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, oraz instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, należy dołączyć:

 1. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 

Opłaty:

Opłaty skarbowe za wykonanie czynności urzędowej:

 1. przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, od którego właściwy organ nie wniósł  sprzeciwu – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednakże nie więcej niż 539 zł;
 2. przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:
  • a) o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł,
  • b) o długości do 1 kilometra – 105 zł;
 3. przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 50% stawki: 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednakże nie więcej niż 539 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej są czynności urzędowe:

 1. przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 1. przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański o nr.: Bank Spółdzielczy o. Starogard Gdański 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001

Termin załatwienia sprawy:

Zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Najbliższym możliwym terminem rozpoczęcia zgłaszanej budowy lub robót budowlanych jest 22. dzień, liczony od dnia doręczenia zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów (nałożenie tego obowiązku przerywa bieg ww. terminu 21 dni, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

pokoje nr: 02, 03, 04, 05, 06

telefon nr: (58) 767-35-20, (58) 767-35-21, (58) 767-35-22, (58) 767-35-23, (58) 767-35-24

 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 730 – 1530

środa – 730 – 1700

piątek – 730 – 1400

 

Jednostka wykonująca:

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

Jednostka nadzorująca:

naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych albo w przypadku nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia nabudowę lub wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.