Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Biuro Rzeczy Znalezionych

LOKALIZACJA, KONTAKT I GODZINY PRACY BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH


Biuro mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, telefon: (58) 767 35 65.

Zadania z zakresu Rzeczy Znalezionych realizuje: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim,  II piętro,  pokój numer 211.

Biuro czynne w godzinach pracy urzędu tj;

 • poniedziałek, wtorek, czwartek: 7 : 30 – 15 : 30
 • środa:  7 : 30 – 17 : 00
 • piątek: 7 : 30 –  14 : 00

Biuro Rzeczy znalezionych działa na podstawie:

1) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 poz. 908).
2) art. 187 z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020r. poz.1740 ze.zm.).

Obowiązki znalazcy:

Każdy, kto znalazł rzecz i nie zna jej właściciela, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym starostę właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub miejsce znalezienia rzeczy.

Zadania realizowane przez Biuro Rzeczy Znalezionych:

 1. odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy;
 2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy;
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru znalezionych rzeczy. Jeżeli uda się ustalić osobę uprawnioną do odbioru rzeczy, to taka osoba jest wzywana do odbioru rzeczy.
  W przypadku, gdy nie można osobie uprawnionej doręczyć wezwania do odbioru rzeczy lub ta osoba jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł,  to zamieszcza się odpowiednie wezwanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim (przez 1 rok od dnia znalezienia rzeczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy za wyjątkiem:

 1. tych, których szacunkowa wartość nie przekracza 100,00 zł (chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej). W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez starostę, znalazca może postąpić z rzeczą według swego uznania;
 2. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, a także dowodów osobistych lub paszportów – te rzeczy znalazca powinien niezwłocznie oddać policji. Jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, należy zawiadomić policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje;
 3. rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – należy je oddać zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu.

Osoba poszukująca rzeczy zagubionej i zgłaszająca się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania powinna:

 1. określić jaka rzecz została zgubiona, dokonać dokładnego opisu rzeczy, cech charakterystycznych, znaków szczególnych (np. numer seryjny, własne oznakowanie, opis widocznych śladów zużycia, itp.);
 2. czas i miejsce oraz okoliczności zgubienia rzeczy.

Odbiór rzeczy znalezionej

W sprawie odbioru rzeczy znalezionej – wskazane jest wcześniejsze telefoniczne skontaktowanie się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim pod nr telefonu (58) 767 35 65.

Likwidacja rzeczy nieodebranych

W przypadku nieustalenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy bądź nieodebrania rzeczy
w ustawowym terminie przez osobę uprawnioną, nastąpi jej likwidacja w trybie art. 187 z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).