Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Polityki Społecznej Kultury, Sportu, Promocji Regionu


Naczelnik Wydziału

Jacek Toczek
tel. 58 767 35 99
e-mail jacek.toczek@powiatstarogard.pl

Z-ca Naczelnika

Stefan Galiński
tel. 58 767 36 01
e-mail stefan.galinski@powiatstarogard.pl

Pracownicy Wydziału :

Tomasz Wiczyński
tel. 58 767 36 00
e-mail tomasz.wiczynski@powiatstarogard.pl

Wiesław Warchoł
tel. 58 767 36 01
e-mail wieslaw.warchoł@powiatstarogard.pl

Michał Hinc  tel. 58 767 36 00
e-mail michal.hinc@powiatstarogard.pl

Anna Kurcaba-Malkus  tel 58 767 36 34
e-mail anna.kurcaba-malkus@powiatstarogard.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Polityki Społecznej, Kultury, Sportu, Promocji Regionu należy:

W zakresie kultury i promocji regionu:

 • Współpraca z samorządami gminnymi i ośrodkami kultury, twórcami i animatorami kultury.
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie.
 • Promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego powiatu starogardzkiego w kraju i za granicą.
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
 • Wspieranie środowisk twórczych w formie przyznawania corocznej nagrody Starosty w dziedzinie kultury.
 • Prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania działań w zakresie kultury i promocji powiatu starogardzkiego.
 • Ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
 • Gromadzenie i archiwizacja danych dotyczących aktualnego stanu kultury w powiecie starogardzkim.
 • Organizowanie szkoleń dla twórców i animatorów kultury.
 • Wspieranie kultury i edukacji regionalnej.
 • Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
 • Ochrona dóbr kultury materialnej i niematerialnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
 • Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury.
 • Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
 • Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
 • Współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.
 • Współudział w organizowaniu na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 • Realizowanie zadań w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert.
 • Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz o realizowanych zadaniach poprzez:
  • a) publikowanie ważnych dla obu stron informacji na stronie internetowej Powiatu www.powiatstarogard.pl praz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Starogardzkiego,
  • b) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy,
  • c) informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Konsultowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez Radę Powiatu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
 • Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz z przedstawicieli właściwych organów Powiatu, Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
 • Organizowanie konsultacji i szkoleń da organizacji pozarządowych.
 • Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np.: organizacja imprez kulturalno-promocyjnych dotyczących Powiatu, współorganizowanie konferencji, forum, szkoleń, itp.
 • Przekazywanie organizacjom, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach materiałów informacyjnych w celu realizacji projektów poza granicami powiatu.
 • Udzielania pomocy i współdziałanie z organizacjami w poszukiwaniu i w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł.
 • Prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy aktywnych organizacji pozarządowych.

W zakresie sportu i turystyki:

 1. Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
 2. Rejestracja nowo powstałych stowarzyszeń kultury fizycznej i wydawanie decyzji dotyczących wpisu do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej.
 3. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
  • a) rejestracja nowo powstałych uczniowskich klubów sportowych.
 4. Prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu powiatu starogardzkiego.
 5. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  • a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
  • b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
  • c) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
 6. Przygotowywanie programów imprez sportowych.
 7. Koordynacja programów rozwoju najpopularniejszych dyscyplin sportowych na terenie powiatu.
 8. Współdziałanie w Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia Społecznego w zakresie kultury fizycznej, w tym zdrowotnej oraz turystyki.
 9. Aktualizacja stanu bazy sportowej, będącej w gestii gmin i klubów sportowych na terenie powiatu (zbieranie danych z klubów i organizacji kultury fizycznej i turystyki).
 10. Coroczne sporządzanie informatora imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych i promowanie wybranych pozycji ze szczególnym uwzględnieniem imprez mających dobre tradycje na naszym terenie.
 11. Opracowywanie systemu rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży na szczeblu mistrzostw powiatu dla szkół z terenu powiatu we wszystkich dyscyplinach sportowych.
 12. Wspomaganie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – jako głównego inicjatora sportu szkolnego i organizatora zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu starogardzkiego.
 13. Wspieranie i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 14. Promocja walorów turystycznych powiatu poprzez:
  • a) wydawnictwa (foldery, informatory, mapy, itp.)
  • b) internet,
  • c) organizację imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
  • d) udział w targach turystycznych.
 15. Wspieranie inicjatyw społecznych, w tym działalności organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką.
 16. Promocja powiatu poprzez sport i imprezy sportowe organizowane w gminach powiatu starogardzkiego.

W zakresie polityki społecznej:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej związanych z realizacją zadań oraz kompetencji rady, zarządu oraz Starosty w szczególności:
  • a) nadzór nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim w zakresie realizacji zadań powiatu dotyczących pomocy społecznej,
  • b) opiniowanie regulaminów i statusów powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przedkładanych przez PCPR do uchwalenia Zarządowi Powiatu,
  • c) opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów związanych z udzielaniem pomocy społecznej.