Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Naczelnik Wydziału

Jarosław Badziąg
e-mail: Jarosław.Badziag@powiatstarogard.pl
tel. 58 7673521
parter, pok. 02

Zastępca Naczelnika Wydziału

Piotr Szulc
e-mail: Piotr.Szulc@powiatstarogard.pl
tel. 58 7673524
parter, pok. 06

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
tel. 58 7673520, 58 7673522, 58 7673523

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej zapewnia obsługę w zakresie sprawowania administracji architektoniczno-budowlanej, realizacji zadań wynikających z ustawy o własności lokali i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych, realizuje zadania i wypełnia kompetencje wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pomieszczenia Wydziału są zlokalizowane na parterze budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17, pokoje 02 – 06.

Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej należy: 

 1. Wydawanie pozwoleń na budowę wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego. 
 2. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 4. Nakładanie obowiązków ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego. 
 5. Przyjmowanie zgłoszeń informujących o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia. 
 6.  Uchylanie pozwoleń na budowę w przypadku samowolnego, istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub naruszenia innych warunków pozwolenia na budowę.
 7. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 8. Wydanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie budowy w przypadku gdy decyzja pozwolenia na budowę wygasła albo gdy stwierdzono nieważność albo uchylono decyzję o pozwoleniu na budowę. 
 9. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. 
 10. Przygotowanie i wydawanie dziennika budowy lub rozbiórki za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. 
 11. Przyjmowanie zgłoszeń informujących o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 
 12. Prowadzenie w formie elektronicznej rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń wymagających sporządzenia projektu budowlanego, do którego dane wprowadza się i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia na bieżąco. 
 13. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że lokal, mieszkalny lub inny lokal, jest samodzielny. 
 14. Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z terenu powiatu starogardzkiego. 
 15. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, dla potrzeb osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 
 16. Nadzorowanie funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
 17. Wydawanie decyzji w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 18. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru kolejowego.