Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, handlu uprawnieniami do emisji do powietrza, postępowania w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, prawa geologicznego i górniczego, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego, rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz realizacją zadań starosty wynikających z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Naczelnik Wydziału

Jerzy Komorowski

tel. 58 767 35 90 mail: jerzy.komorowski@powiatstarogard.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału

Grzegorz Dunajski

tel. 58 767 35 84 mail: grzegorz.dunajski@powiatstarogard.pl

 

Pracownicy Wydziału:

Alina Bartosz tel. 58 767 35 86 mail: alina.bartosz@powiatstarogard.pl

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów  emitujących lub gazy lub pyły do powietrza,
 • wnoszenie sprzeciwu w sprawie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 • decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • handel uprawnieniami do emisji, 
 • zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych,
 • pozwolenia zintegrowane

Hanna Cejrowska tel. 58 767 35 86 mail: hanna.cejrowska@powiatstarogard.pl 

 • decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi w obszarze wsi i rolnictwa w zakresie spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwem

Grzegorz Dunajski tel. 58 767 35 84 mail: grzegorz.dunajski@powiatstarogard.pl

 • zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
 • gospodarka leśna na terenie lasów prywatnych,
 • zmiana lasu na użytek rolny, 
 • rejestracja zwierząt, podlegających ograniczeniom przewozu, na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
 • zezwolenia na hodowlę i utrzymywanie chartów i ich mieszańców,
 • dzierżawa obwodów łowieckich

Mirosław Gornowicz tel. 58 767 35 84 mail: miroslaw.gornowicz@powiatstarogard.pl

 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, 
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji rekultywacyjnych

Grażyna Klasa tel. 58 767 35 87 mail: grazyna.klasa@powiatstarogard.pl

 • sprawy z zakresu prawa geologicznego i górniczego m in. : udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych,
 • decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 • rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Joanna Mospinek tel. 58 767 35 87 mail: joanna.mospinek@powiatstarogard.pl

 • zgłaszanie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne,
 • programy z zakresu ochrony środowiska,
 • edukacja ekologiczna

Malwina Rogaczewska tel. 58 767 35 84 mail: malwina.rogaczewska@powiatstarogard.pl

 • wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • wydawanie kart wędkarskich

 

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy: 

W zakresie postępowania z odpadami: 

 • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku eksploatacji instalacji w ilości powyżej 1 tony/rok. 
 • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne powstających w wyniku eksploatacji instalacji w ilości powyżej 5 tyś. ton/rok. 
 • Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów.
 • Wydawanie z urzędu decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów. 
 • Gospodarowanie odpadami z wypadków w szczególnych okolicznościach. 
 • Rozpatrywanie skarg dotyczących nieprawidłowości w gospodarce odpadami przez podmioty posiadające uregulowania formalno – prawne w tym zakresie. 
 • Dokonywanie wpisów działalności regulowanej ustawą o odpadach do CEDIG. 

W zakresie gospodarki wodnej: 

 • Ustalenie linii brzegowych dla wód innych niż żeglowne (sprawy wszczęte a niezakończone do dnia 1 stycznia 2018 r.), 
 • Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem, z działalnością i likwidacją spółek wodnych. 
 • Określanie w pozwoleniach zintegrowanych warunków poboru wody oraz odprowadzania ścieków na podstawie ustawy Prawo wodne. 

W zakresie ochrony i kształtowania środowiska: 

 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących eksploatacji instalacji nieobjętych pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz wnoszenie sprzeciwu w sprawie eksploatacji instalacji. 
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących eksploatacji instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz wnoszenie sprzeciwu w sprawie eksploatacji instalacji. 
 • Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia. 
 • Wydawanie decyzji na podstawie art. 154 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
 • Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 
 • Prowadzenie postępowań kompensacyjnych na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza. 
 • Dokonywanie zmian pozwoleń emisyjnych w zakresie oznaczenia prowadzącego instalacje w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z pozwoleń. 
 • Udzielanie pozwoleń zintegrowanych. 
 • Prowadzenie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego.
 • Wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń emisyjnych. 
 • Analizowanie wyników pomiarów wielkości emisji wprowadzanych do środowiska. 
 • Prowadzenie udziału społecznego przy określonych prawem postępowaniach. 
 • Dokonywanie analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji. 
 • Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
 • Wyznaczanie obszarów cichych w aglomeracjach i poza aglomeracjami. 
 • Ustalanie obowiązku prowadzącemu instalację, podmiotowi korzystającemu ze środowiska, w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. 
 • Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. 
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. 
 • Rozpatrywanie skarg z zakresu ochrony powietrza, emisji hałasu i pól elektromagnetycznych. 
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie. 
 • Udostępnianie lub odmowa udzielenia informacji w zakresie ochrony środowiska wyszczególnionych w obowiązujących przepisach prawnych. 
 • Opiniowanie projektów programów ochrony powietrza. 
 • Opiniowanie planów działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie. 
 • Realizowanie i sprawozdawczość z programów ochrony powietrza. 
 • Tworzenie, aktualizacja, realizacja programu ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego. 
 • Opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska. 
 • Prowadzenie postępowań dot. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
 • Prowadzenie rejestru zawierającego informację o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 
 • Planowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących przychód budżetu powiatu. 
 • Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
 • Przygotowywanie zleceń dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. 
 • Uczestniczenie w tworzeniu programów z zakresu ochrony środowiska. 
 • Prowadzenie działań służących edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu. 

W zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza: 

 • Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych. 
 • Zatwierdzenie metodyki planu monitorowania wielkości emisji.
 • Zatwierdzanie planu monitorowania wielkości emisji. 
 • Zatwierdzanie planu poboru próbek. 
 • Przeprowadzanie analizy wydanych zezwoleń. 
 • Wygaszanie albo cofanie zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych. 
 • Zatwierdzanie raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania wielkości emisji. 

W zakresie ochrony przyrody: 

 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin. 
 • Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie lub usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia z terenu nieruchomości będących własnością gmin. 
 • Prowadzenie rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 
 • Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne. 

W zakresie łowiectwa:

 • Wydawanie w szczególnych przypadkach zgody na przetrzymywanie zwierzyny. 
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców. 
 • Wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich polnych. 
 • Coroczne ustalanie należnego czynszu za obwody łowieckie polne i rozliczanie go pomiędzy nadleśnictwami i gminami. 
 • Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę. 
 1. W zakresie leśnictwa: 
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Określanie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów oraz nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych, a także w zakresie ochrony gleby i wód leśnych. 
 • Zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego wykonania na koszt właściwych nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Przyznawanie środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, gdy nie ma możliwości ustalenia sprawcy tych szkód. 
 • Wydawanie, w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu, w drodze decyzji zgody na zmianę lasu na użytek rolny dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Przyznawanie z budżetu państwa dotacji na zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo. 
 • Dokonywanie oceny udatności upraw założonych na gruntach zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
 • Cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Uznawanie w drodze decyzji lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Określanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasów w drodze decyzji dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa zadań w zakresie gospodarki leśnej. 
 • Zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzania lasu i aneksów do nich dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Zatwierdzanie po zasięgnięciu opinii właściwego nadleśniczego uproszczonych planów urządzania lasu. 
 • Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej. 
 • Wydawanie decyzji nakazujacych wykonanie przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa obowiązków określonych w ustawie o lasach lub zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej.
 • Opiniowanie nadleśnictwom rocznych planów zalesień gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 • Ustalanie i nadzorowanie w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których nie ma opracowanych uproszczonych planów urządzania lasu zadań w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej. 
 • Obliczanie należnych właścicielom gruntów, którzy dokonali zalesień miesięcznych wypłat ekwiwalentu gruntów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i prowadzenie upraw leśnych. 
 • Dokonywanie co trzy lata oceny udatności upraw leśnych na gruntach zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. 
 • Wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu w przypadku zniszczenia uprawy leśnej lub prowadzenia jej niezgodnie z planem zalesiania lub planem urządzania lasu. 
 • Wnioskowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki na wypłaty ekwiwalentów. 
 • Wydawanie w myśl art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody decyzji nakazujących wykonanie nasadzeń zastępczych. 

W zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze: 

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na wydobycie kopalin na pow. do 2 ha i 20.000 m3 /rok bez użycia materiałów wybuchowych oraz spraw dotyczących wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia koncesji bez odszkodowania. 
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji. 
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych. 
 • Wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych. 
 • Kontrole dotyczące naliczania opłat przy wydobywaniu kopalin. 
 • Wydawanie decyzji określających wysokość należnych opłat eksploatacyjnych. 
 • Prowadzenie rejestru wykonanych prac geologicznych (przyjmowanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskich). 
 • Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów zagospodarowania złóż kopalin pospolitych. 
 • Dokonywanie wpisów działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze do CEDIG. 
 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
 • Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami wydobywczymi (ustawa o odpadach wydobywczych). 
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (ustawa o odpadach wydobywczych). 

W zakresie rybactwa śródlądowego: 

 • Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa śródlądowego. 
 • Przygotowanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, niezaliczanej do śródlądowych wód żeglownych. 
 • Wyrażenie zgody na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych, żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 
 • Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej. 

W zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:

 • Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa:

 • Podejmowanie oraz inicjowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. 
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi w obszarze wsi i rolnictwa w zakresie spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwem. 
 • Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających w obszarze wsi. 
 • Organizacja, współorganizacja i inicjowanie szkoleń, spotkań i konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich i samorządów gminnych, których tematem będzie szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa. 

W zakresie ochrony gruntów rolnych: 

 • Prowadzenie postępowań w sprawach o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. 
 • Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 • Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych. 
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu objętego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.