Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia

Dorota Gałecka
tel.: 58 767 35 94
III piętro, pok. 318

Pracownicy Wydziału

Joanna Wysokińska – Inspektor
tel.: 58 767 35 94
III piętro, pok. 318

Do zadań Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia (WZS) należy:


 1. Prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem powiatu do spółek prawa handlowego, ich tworzenia oraz spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami powiatu jako akcjonariusza lub udziałowca, 
 2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem udziałów/akcji w spółkach,
 3. Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek, w których powiat posiada udziały/akcje,
 4. Sporządzanie opinii o działalności spółek, w których powiat uczestniczy, 
 5. Sporządzanie rocznej informacji dot. przekształceń i prywatyzacji mienia powiatowego,
 6. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia związanych z realizacją zadań i kompetencji rady, zarządu oraz Starosty w szczególności 
  • a) nadzór nad działalnością Kociewskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w zakresie realizacji zadań powiatu dotyczących ochrony zdrowia, 
  • b) opiniowanie regulaminów i innych dokumentów jednostek służby zdrowia przedkładanych do uchwalenia Zarządowi Powiatu, 
  • c) opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów w zakresie zadań ochrony zdrowia. 
 7. Opracowywanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych, na wniosek publicznej uczelni, 
 8. Powoływanie, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn
  w razie braku lekarza,
 9. Przygotowywanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, 
 10. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
 11. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne,
 12. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 13. Przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach polityki zdrowotnej,
 14. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu, 
 15. Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, 
 16. Organizowanie akcji prozdrowotnych na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia, promujących zdrowy styl życia w środowisku lokalnym, integrujących w promowaniu zdrowia środowisko szkoły, dzieci i ich rodziców, 
 17. Organizowanie szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej, 
 18. Współdziałanie z placówkami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz zapobiegania uzależnieniom, profilaktyki HIV/AIDS,
 19. Podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.