Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Naczelnik Wydziału / Geodeta Powiatowy

Cezary Wachnik
e-mail: Cezary.Wachnik@powiatstarogard.pl
tel. 58 767 35 55
I piętro, pok. 121

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu  gospodarki nieruchomościami. Z uwagi na różnorodność realizowanych zadań, Wydział jest podzielony na 5 komórek organizacyjnych – Referatów.

Wirtualny Urząd – załatw sprawę online!

Wiele spraw, oprócz osobistej wizyty w jednym z  Referatów,  można również załatwić zdalnie, logując się na jeden z portali Internetowego Wirtualnego Urzędu Wydziału Geodezji: TUTAJ

Aby skorzystać z tej możliwości, należy zalogować się do wybranego portalu poprzez profil zaufany. Portal mapowy, umożliwiający przeglądanie materiałów kartograficznych, nie wymaga logowania.

Wykaz Referatów

Referat Ewidencji Gruntów

budynek ul. Kościuszki 13, parter, pokoje 33 do 37
tel. 58 767 36 04, 58 767 36 03, 58 767 36 05, 58 767 36 06, 58 767 36 08, 58 767 36 09
tel./fax. 58 767 36 07

Podstawowym zadaniem referatu jest prowadzenie  baz danych ewidencji gruntów i budynków – w części opisowej oraz graficznej, tzn. rejestracja stanów prawnych oraz oznaczenia nieruchomości. Referat prowadzi ewidencję gruntów, budynków i lokali dla obszaru całego Powiatu. Ewidencja prowadzona jest w zintegrowanej bazie opisowo – kartograficznej Oracle w technologii klient – serwer za pomocą pakietu aplikacji TurboEWID.  

Poza tym, pracownicy Referatu zajmują się odpłatnym wydawaniem dokumentacji do celów przewłaszczeniowych oraz informacyjnych, wydawaniem zaświadczeń o fakcie posiadania przez osoby fizyczne i prawne – na żądanie osób oraz stosownych organów – nieruchomości oraz prowadzą sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

budynek ul. Kościuszki 17, I piętro, pokoje 114 do 116
tel. 58 767 35 52, 58 767 35 51, 58 767 35 50

Głównym zadaniem Ośrodka jest rejestracja zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego robót, przygotowywanie niezbędnej do ich wykonania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, przyjmowanie i weryfikacja pod względem technicznym ( tzn. zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wykonywania robót geodezyjnych) dokumentacji powstałej z wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego prac na terenie Powiatu. Ośrodek prowadzi również sprzedaż opracowań kartograficznych (przede wszystkim map wielkoskalowych do celów informacyjnych) oraz kopii  dokumentacji zasobu, przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,  do bezpośredniego udostępniania zainteresowanym. Działalność  Ośrodka ma typowo „usługowy” charakter, a jego głównymi interesantami są jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz inwestorzy.

Referat Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

budynek ul. Kościuszki 17, I piętro, pokoje 119, 122
tel. 58 767 35 56, 58 767 35 54

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianie map do celów projektowych oraz ich uzupełnianie o wcześniej uzgodnione na danym terenie projektowane sieci uzbrojenia oraz przeprowadzanie narad koordynacyjnych w celu realizacji wniosków o uzgodnienie projektów sieci – pod względem ich bezkolizyjnego przebiegu z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu. 

Referat Geodezji i Kartografii

budynek ul. Kościuszki 17, I piętro, pokoje 111 do 113
tel. 58 767 35 46, 58 767 35 47.

Do zadań Referatu należy w szczególności opracowywanie warunków technicznych zlecanych przez Starostę robót geodezyjno-kartograficznych, opracowywanie dokumentacji przetargowej, sporządzanie analiz stanu osnów szczegółowych na terenie Powiatu oraz zlecanie ich  konserwacji i modernizacji, zlecanie prac z zakresu modernizacji danych zasobu geodezyjno-kartograficznego, budowa oraz prowadzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów oraz bieżąca aktualizacja baz danych BDOT500 – bazy danych obiektów topograficznych, EGIB – ewidencji gruntów i budynków  i GESUT – geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

budynek ul. Kościuszki 17, III piętro, pokoje 304, 305
tel. 58 767 35 74, 58 767 35 73

Referat zajmuje się sprawami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Starogardzkiego oraz Skarbu Państwa pozostającymi w kompetencjach Starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej oraz regulacjami ich stanów prawnych. Realizuje również szereg spraw indywidualnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, takich jak m.in. opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, obciążania nieruchomości oraz odszkodowań wynikających z różnych tytułów.