Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Edukacji

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Naczelnik Wydziału

Marek Gabriel
e-mail: marek.gabriel@powiatstarogard.pl
tel. 58 7673577
III piętro, pok. 307

Z-ca Naczelnika Wydziału

Małgorzata Stangel
e-mail: malgorzata.stangel@powiatstarogard.pl
tel.: 58 7673576
III piętro, pok. 307

Pracownicy Wydziału:


Mirosława Szczepińska
e-mail: miroslawa.szczepinska@powiatstarogard.pl
Roma Andrzejewska
e-mail: roma.andrzejewska@powiatstarogard.pl
Katarzyna Mokwa
e-mail: katarzyna.mokwa@powiatstarogard.pl

tel.: 58 7673575
III piętro, pok. 307

Do podstawowych zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

W zakresie prowadzenia przez Powiat Starogardzki publicznych szkół, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, KCKU i CKZ, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwanych dalej placówkami oświatowymi:

 1. zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,
 2. ustalaniem planów sieci szkół,
 3. nadzorem nad zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,
 4. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
 5. sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,
 6. sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
 7. kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 8. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
 9. współpraca z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w zakresie realizacji projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych,
 10. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,
 11. realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki.

W zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

 1. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu Powiatu Starogardzkiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
 3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Starogardzki,
 4. monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,
 5. prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
 6. stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych,
 7. wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki poprzez nagrody Starosty,
 8. wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Starogardzkiego,  
 9. pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych  z wymianą uczniów lub/i nauczycieli.

W zakresie  kadry placówek oświatowych:

 1. prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 2. występowaniem do właściwych jednostek z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Starogardzki,
 3. sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, w części należącej do kompetencji organu prowadzącego,
 4. nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,
 5. przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora  i powierzenia stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej,
 6. przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. tworzeniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 8. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
 9. udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Starogardzki.

W zakresie szkolnictwa niepublicznego:

 1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu Powiatu Starogardzkiego,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 3. wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
 6. ustalaniem trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
 7. ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów lub wychowanków oraz aktualizowaniem tych informacji,
 8. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Kontroli Wewnętrznej.