Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Fotowoltaika

Projekt

„Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej”. 

Dofinansowanie 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa:        10. Energia

Działanie:  10.03. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

Beneficjent i lokalizacja

Trwa realizacja projektu partnerskiego prowadzonego przez Powiat Starogardzki – Lidera projektu wraz z partnerami: Gminą Miejską Skórcz i 4 firmami prywatnymi: Rent Inwest Galeria Bursztynowa Sp. z o. o., Bonus M.G. S.C. Andrzej i Wioleta Grzenia, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARKADA Mariusz Jakubowski oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym SZARAFIN Włodzimierz Szarafin. 

Całość inwestycji obejmuje realizację implementację 2 typów odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Partnerów: 

– budowę instalacji fotowoltaicznych w 9 lokalizacjach na terenie miasta i gminy Skórcz 

– budowę instalacji geotermalnych pomp ciepła dla obiektów w 2 lokalizacjach

Powiat Starogardzki

Inwestycja prowadzona jest w Skórczu na należącym do powiatu Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Kościuszki. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest urządzeniem, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Moc projektowanego generatora fotowoltaicznego wyniesie ok. 49,28kWp a wytwarzanie energii elektrycznej szacowane jest na poziomie ok. 50MWh w skali roku.

Cel

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa jakości powietrza i środowiska na terenie miasta Skórcza i powiatu starogardzkiego poprzez zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, produkowanej w generacji rozproszonej co jest zgodne z oczekiwanymi efektami wsparcia 10 Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji CO₂ o ok. 571,17 t/rok oraz pyłu zawieszonego (w tym PM 10 i PM 2,5) o ok. 0,18 t/rok.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji całości wszystkich planowanych inwestycji wynosi ponad 5mln złotych gdzie prawie 3,5mln to kwota samego dofinansowania ze środków RPO WP.