Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim

„WYBIERAM PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ – PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE STAROGARDZKIM”


Numer projektu: RPPM.03.03.01-22-0012.

Umowa o dofinansowanie: RPPM.03.03.01-22-0012/16 z dnia 9 listopada 2016 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.12.2021.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet: 03. Edukacja, Działanie: 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie: 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej).

Całkowity koszt projektu: 4 995 802,07 zł.

Dofinansowanie: 4 496 221,86, w tym z UE: 4 246 431,76 zł.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,  Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj.: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo. W ramach projektu realizowane są m.in. następujące formy wsparcia:

  • dla uczniów: staże i praktyki zawodowe, doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe,
  • dla nauczycieli: studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.
Plakat informacyjny wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie Starogardzkim