Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zatwierdzanie projektu organizacji ruchu drogowego

Formularz do pobrania

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. załączniki:

co najmniej dwa egzemplarze projektu oznakowania robót uzgodnione z Zarządcą drogi, a w przypadku dróg powiatowych również z Komendą Powiatową Policji.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
 3. a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 4. b) parametry geometrii drogi,
 5. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
 6. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
 7. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
 8. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
 9. nazwisko i podpis projektanta.

 

Opłaty

Opłata skarbowa – nie podlega.

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.