Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. załączniki:
    1. zaświadczenie, iż nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
    2. zaświadczenie, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
    3. decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, iż posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  1. dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 412 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stacje kontroli pojazdów.

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich dokumentów.