Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zaświadczenie na transport drogowy na potrzeby własne

Formularz do pobrania

wniosek-zaświadczenie na potrzeby własne

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymogi określone w art. 8 ust. 3 pkt. 7 ustawy o transporcie drogowym,
  3. wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi,
  4. dowód uiszczenia opłaty.

 

Opłaty

opłata za zaświadczenie (bezterminowe) – 500,00 zł,

za wypisy z zaświadczenia – 100,00 zł za każdy samochód lub zespół pojazdów.

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich dokumentów.