Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 2. Załączniki – instruktor:
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  • zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców,
  • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
  • zaświadczenie, iż osoba nie była skazana wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów; prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • kserokopia prawa jazdy.

opłatę za egzamin uiszczona na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na nr konta 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000 tytułem: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy część … kat. …

 

 1. Załączniki – wykładowca:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie co najmniej średnie,
  • zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców,
  • zaświadczenie, iż osoba nie była skazana wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów; prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

opłatę za egzamin uiszczona na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na nr konta 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000 tytułem: opłata za egzamin na wykładowcę część … kat. …

 

Opłaty

opłata za wpis do ewidencji – 50,00 zł,

opłata za wpis do ewidencji wykładowców – 50,00 zł

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie  miesiąca od dnia otrzymania wszystkich dokumentów.