Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Licencje na transport drogowy osób samochodem osobowym/ pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9

Formularz do pobrania

wniosek-licencja sam. osobowy, 7-9bowym

Wymagane dokumenty

 1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5 c ust. 1 pkt. 1;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 4, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, których mowa w art. 5c ust. 1 pkt.4;
 3. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
 4. prawo do dysponowania pojazdami
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

Opłaty

 • od 2 do 15 lat – 320 zł, wypis 35,20 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat – 380 zł, wypis 41,80 zł,
 • powyżej 30 do 50 lat – 450 zł, wypis 49,50 zł.

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich dokumentów.