Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. zaświadczenie, iż przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3. kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do szkolenia kandydatów na kierowców,
  4. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień osoby przeprowadzającej naukę udzielania pierwszej pomocy,
  5. umowy najmu pomieszczeń infrastruktury – w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem,
  6. kserokopie legitymacji zatrudnionych instruktorów,
  7. dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty

opłata w wysokości 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorcy prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich dokumentów.