Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej

Formularz do pobrania

Wniosek o wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. załączniki:

1) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pokazania rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

7) uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego

8) wskazanie zabezpieczenia medycznego i przedmedycznego dostosowanego do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;

9) pokazanie na planie sytuacyjnym dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, a także w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy

10) wykazanie w formie oświadczenia i pokazanie rozlokowania na trasie imprezy, środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności: znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

11) oświadczenie o zamiarze przekazania do wiadomości publicznej informacji o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy

Opłaty

Opłata skarbowa – 48 zł na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001 w tytule przelewu – nazwa imprezy.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.