Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dodatek z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

1.Nauczyciele uprawnieni do uzyskania nagrody

Zgodnie z dodanym przez ustawę z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.s.r., przepisem art. 92a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, nagroda w wysokości 1125 zł. Przysługuje nauczycielowi, który pozostaje w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 r. Przez pozostawanie w stosunku pracy należy rozumieć zatrudnienie na podstawie:

1)

umowy na czas określony,

2)

umowy na czas nieokreślony,

3)

zatrudnienie na podstawie mianowania.

Nagrodę wypłaca ta szkoła, w której nauczyciel pozostawał w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r. Przez „szkołę”, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 2 KN, należy rozumieć: przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki wymienione w art. 1 ust. 1 KN, a także odpowiednio ich zespoły.

Przebywanie nauczyciela na urlopie bezpłatnym

Przepis art. 92a ust. 2 KN zawiera przesłankę negatywną, której wystąpienie uniemożliwi nabycie prawa do nagrody. Zgodnie z tym przepisem, nagroda nie przysługuje nauczycielowi, który w okresie od 1 września 2023 r. do 20 września 2023 r. przebywa nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.

Nauczyciel pozostający w więcej niż jednym stosunku pracy

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. w najwyższym wymiarze.

Nauczycielowi, który w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach w takim samym wymiarze zatrudnienia, nagrodę wypłaca szkoła, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku, gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jeżeli w powyższy sposób nie da się ustalić szkoły właściwej do dokonania wypłaty nagrody specjalnej, wówczas nagrodę wypłaca szkoła o niższym numerze w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych spośród szkół, w których ten nauczyciel jest zatrudniony.

Wzór oświadczenia do pobrania

2.Tryb i termin wypłaty nagrody

Zgodnie z przepisem art. 92a ust. 3 KN, nagroda jest wypłacana w terminie do 14.10.2023 r.  Nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel pozostawał w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r.

Wypłata nagrody stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika i wobec braku wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, od wypłaconej nagrody należy odprowadzić podatek dochodowy, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota 1125 zł jest więc kwotą brutto od której należy potrącić należy podatek dochodowy.

Uwaga!

Nagród nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenie nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN.

Harmonogram czynności:

do 29.09.2023 r. – przekazanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ministrowi do spraw finansów publicznych propozycji podziału środków finansowych między ministrów prowadzących szkoły i jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę nagrody, na podstawie danych przedstawionych w SIO wg. stanu bazy danych SIO w dniu 27.09.2023 r.,

do 6.10.2023 r. – zwiększenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydatków w odpowiednich częściach budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody, a następnie przekazanie środków samorządom,

w terminie ustalonym przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, umożliwiający wypłatę świadczenia do 14.10.2023 r. (ew. do 13.10.2023 r., z uwagi na przypadającą w dniu 14.10.2023 r. sobotę), należy dokonać zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego,

do 14.10.2023 r. (do 13.10.2023 r. – z uwagi na sobotę przypadającą w dniu 14.10.2023 r.) – wypłata świadczenia uprawnionym nauczycielom.

3.Wypłata dotacji celowej dla szkół prowadzonych przez podmioty prywatne

Prawo do nagrody posiadają również nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Analogicznie, jak w przypadku szkół prowadzonych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego, nagroda jest wypłacana dla nauczyciela, który pozostaje w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy we wcześniej wymienionych jednostkach.

Środki na nagrody są przekazywane przez organ rejestrujący (tj. przez jednostki samorządu terytorialnego, które wydały zezwolenie na założenie jednostki, dokonały wpisu do ewidencji lub przekazały szkołę do prowadzenia) w formie dotacji celowej.

Uwaga!

Kwota dotacji nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn liczby uprawnionych nauczycieli ustalonej na podstawie danych dotyczących nauczycieli pozostających w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 r., zgromadzonych w SIO, według stanu bazy danych systemu informacji oświatowych w dniu 27.09.2023 r. i kwoty 1125 zł.

Harmonogram czynności:

do 2.10.2023 r. – złożenie przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę wniosku o udzielenie dotacji celowej do organu rejestrującego.  Wniosek do pobrania.

do 11.10.2023 r. – przekazanie dotacji celowej przez organ rejestrujący przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, w których nauczyciel jest uprawniony do otrzymania nagrody, po uprzednim naliczeniu tej dotacji na podstawie złożonego wniosku oraz danych dotyczących nauczycieli pozostających w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 r., zgromadzonych w SIO, według stanu bazy danych SIO w dniu 27.09.2023 r. dotyczących nauczycieli uprawnionych do nagrody, o których mowa w art. 92a ust. 1 KN,

w terminie ustalonym przez organy prowadzące – wypłata nagrody specjalnej,

do 30.11.2023 r. – rozliczenie i zwrot niewykorzystanej przez szkołę dotacji celowej do budżetu organu rejestrującego. Rozliczenie zawiera dane wskazane w art. 92d ust. 8 KN.

Uwaga!

W przypadku przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki wchodzących w skład zespołu zarejestrowanego w RSPO dla których organami rejestrującymi są różne jednostki samorządu terytorialnego, czynności, zadania i uprawnienia tego organu rejestrującego wykonuje jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla tego zespołu podmiotem przekazującym dane do RSPO.