Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Edukacji

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Starogardzki z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Macieja Twardowskiego oraz zastępcę: Kamila Mękarskiego, z którymi mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatstarogard.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:
  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r.
   w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych,
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   1. osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.