Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

WYMAGANE DOKUMENTY


 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego (wzór do pobrania).
 2. Zgłoszenie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego (wzór do pobrania).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:

 1. informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych (DO POBRANIA) zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • możliwość realizacji innych zadań statutowych,
  • możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
 2. dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal, w których odbywać się będą zajęcia),
 3. pozytywną opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 4. pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 5. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo oświatowe.
 6. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (DO POBRANIA);
 7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DO POBRANIA);
 8. opinia Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełnienia przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
 9. opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadność kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie (art. 68 ust. 7 u.p.o.) – w przypadku szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe;
 10. formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (DO POBRANIA);
 11. potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej: osoba prawna – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, osoba fizyczna – zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Osoba fizyczna składająca wniosek o zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły/placówki w przypadku zgonu osoby zgłaszającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej lub prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły/placówki niepublicznej.

Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Starogardzie, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański,
Wydział Edukacji (pokój 307 – III piętro)
Złożenie dokumentów: Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego, parter – przy wejściu lub drogą pocztową
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Wydziale Edukacji, nr tel. 58 7673576.
Odbiór dokumentów: Drogą pocztową lub osobiście w Wydziale Edukacji za okazaniem dowodu tożsamości lub odpowiednim upoważnieniem

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć pisemny wniosek o wpis do ewidencji w jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i  placówek.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki doręcza się z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia przekazuje się organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji zgodnie z art. 168 ust. 4-12 ustawy Prawo oświatowe (wzór do pobrania).

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę/placówkę, osoba prowadząca szkołę/placówkę winna złożyć nowy wniosek o zmianę danych (oznaczenie osoby prowadzącej szkołę/placówkę, miejsce zamieszkania lub siedziby), nie później niż miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zgonu.
Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

 

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się w przypadku gdy:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 169 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, tj:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę/placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły/placówki lub organu prowadzącego tę szkołę/placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzenia lub statutem, w szczególności:
  • nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 albo
  • nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4,
 • jeżeli szkoła/placówka lub osoba prowadząca szkołę/placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły/placówki (art. 169 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Osoba prowadząca szkołę/placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę/placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę Starogardzkiego, który dokonał wpisu do ewidencji.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nastanie rejestracja tejże szkoły, placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON. W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia  informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

W tym celu osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem wpisu szkół/placówek do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wraz ze zgłoszeniem zmiany we wpisie do ewidencji, informacji na formularzu. Więcej informacji o Systemie Informacji Oświatowej znajduje się na stronach internetowych prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

 1. https://sio.men.gov.pl/sio/login#
 2. https://cie.men.gov.pl/sio.html

OPŁATY

wolne od opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.

DODATKOWE INFORMACJE

Wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego uzyskują podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie powiatu starogardzkiego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.