Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Skierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego

WYMAGANE DOKUMENTY


Podstawą skierowania dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka jest złożenie wniosku (DO POBRANIA) przez rodzica dziecka/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W złożonym wniosku powinna być wskazana szkoła/ośrodek, do którego dziecko ma być skierowane wraz ze wskazaniem klasy. Do wniosku dołączona jest klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim parter – przy wejściu lub drogą pocztową.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze składaniem wniosku można uzyskać w Wydziale Edukacji pod numerem tel. 58 7673576.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po weryfikacji wniosku, skierowanie wydawane jest w przeciągu 30 dni do ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonego przez Powiat Starogardzki lub przekazane do innego organu prowadzącego, w celu przyjęcia dziecka z terenu powiatu starogardzkiego do wskazanej we wniosku szkoły/placówki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka/ pełnoletniego ucznia mieszkającego na terenie powiatu starogardzkiego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

Jeżeli Powiat Starogardzki nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka właściwych ze względu na rodzaj niepełnosprawności w tym stopień upośledzenia dziecka, Starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.

Odpowiedź do wnioskodawcy wysyłana jest pocztą, pismem poleconym.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe.