Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Awans zawodowy nauczycieli – postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (DO POBRANIA);
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły;
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określanych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawiania w stosunku pracy;
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły;
 • ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego pokój 307, III piętro lub drogą pocztową.

Wszelkie informacje w sprawach związanych z podjęciem postępowania egzaminacyjnego na awans zawodowy można uzyskać w Wydziale Edukacji osobiście lub pod numerem tel. 58 7673576.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydawana jest:

 • do 31 sierpnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku do dna 30 czerwca,
 • do 31 grudnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni przed posiedzeniem komisji.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączona do niego dokumentacja nie spełnią wymagań formalnych, organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo wskazane braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni. W przypadku nieusunięcia tych braków w terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

W skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego wchodzi:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły/placówki,
 • dwóch ekspertów, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole  tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu i prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel,

na wniosek nauczyciela, w skład komisji może zostać powołany przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.