Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

2020

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Bobowie.

Umowa nr KS.4123.2.2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. dotacja w wysokości 21561,63 zł brutto na realizację zadania pn. „ Remont elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bobowie”. Prace konserwatorskie zakończono 15 października 2020 r.Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 143744,23 zł zł brutto.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku były prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bobowie. Wykonany remont był kontynuacją ratunkowych prac konserwatorskich, wykonanych w latach poprzednich. W ramach tych prac została wykonana naprawa i wymiana tynków wraz z malowaniem końcowym elewacji południowej, przełożone zostały dachówki nad wejściem głównym, dobudowanej na początku XX wieku części neobarokowej, dokonano również naprawy więźby dachowej, wykonano nowe opierzenia i obróbki blacharskie. W ramach prac restauratorskich wykonano rekonstrukcję drzwi wejścia głównego w stylistyce neobarokowej.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

południowa część elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Bobowie przed rozpoczęciem prac konserwatorskich
południowa elewacja kościoła p.w. św. Wojciecha w Bobowie po konserwacji

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie.

Umowa nr KS.4123.3.2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. oraz aneks do umowy nr KS.4123.3.2020 z dnia 29 października 2020 r. dotacja w wysokości 29169,35 zł brutto na realizację zadania pn. „Pączewo, kościół p.w. Zwiastowania NMP: Prace ratunkowe przy elewacji wschodniej kościoła z XIV w. oraz przy wieży kościoła (przypory) z XVI wieku”. Prace konserwatorskie zakończono 04 listopada 2020 r.Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 194462,31 zł brutto.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku były prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie wschodniej oraz wieży kościoła. Ściana wschodnia świątyni została odrestaurowana i zakonserwowana z uwzględnieniem pierwotnej kolorystyki tynków. Attyka ściany wschodniej
w miejscach szczególnego zagrożenia została przemurowana i zrekonstruowana. Przypory wieży kościoła zostały odrestaurowane i zakonserwowane. Wykonane prace przywróciły pierwotny wygląd obiektu, usuwając jednocześnie zagrożenie katastrofą budowlaną, która groziła wielu elementom ściany wschodniej przed rozpoczęciem prac konserwatorskich. Wykonany remont elewacji wschodniej był kontynuacją prac konserwatorskich, wykonanych w latach ubiegłych jako konsekwentne działanie, zmierzające do całkowitego przywrócenia świątyni do pierwotnego stanu technicznego, architektonicznego i estetycznego.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

wschodnia ściana kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Pączewie przed rozpoczęciem prac konserwatorskich
portal ściany wschodniej kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Pączewie po zakończeniu prac konserwatorskich

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Kokoszkowach.

Umowa nr KS.4123.4.2020 z dnia 03 lipca 2020 r. dotacja w kwocie 23173 zł brutto na realizację zadania pod nazwą: „Kokoszkowy, gotycki kościół Joannitów p.w. św. Barbary z XIV wieku: ratunkowe prace konserwatorskie
i restauratorskie gotyckich malowideł z XIV wieku na ścianie południowej prezbiterium”. Realizację zadania zakończono 25 września 2020 r. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 154492, 80 zł.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie były prace konserwatorskie i restauratorskie, które w swoim zakresie obejmowały ścianę południową prezbiterium i polegały na konsolidacji odspojonych gotyckich polichromii, stopniowym usunięciu nawarstwień malarskich (warstwy wapienne, klejowe, olejne, uzupełnienia gipsowe
i cementowe). Kluczowym zabiegiem było usunięcie wtórnych warstw malarskich, których przyczepność do gotyckiej warstwy malarskiej była często większa niż przyczepność oryginalnej warstwy do podłoża. Usuwanie nawarstwień
i konsolidacja oryginału były przeprowadzone jednocześnie. Następnie zostały wykonane nieinwazyjne badania gotyckich warstw malarskich za pomocą techniki fluorescencji wzbudzanej UV, kolorowej IR i reflektografii w IR w celu optymalnego zobrazowania zarysów kompozycji i szczegółów oryginału gotyckich malowideł. Po czym odtworzono
i uczytelniono ukazaną na podstawie tych badań oryginalną kompozycję polichromii. W ramach prac restauratorskich zostały uzupełnione ubytki tynków, pobiały i warstwy malarskie pionową kreską na podmalowaniu, po czym całość została utrwalona.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

kościół p.w. św. Barbary w Kokoszkowach – ściana południowa przed konserwacją
kościół p.w. św. Barbary w Kokoszkowach – ściana południowa po konserwacji

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

Umowa nr KS.4123.5.2020 z dnia 17 września 2020 r. dotacja w wysokości 6612,48 zł brutto na realizację zadania pn. „Renowacja witraży Kościoła p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – etap I”. Prace konserwatorskie zakończono 16 października 2020 r.Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 44083,20 zł brutto.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku są prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach kościoła św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. W ramach I etapu prac konserwatorskich, renowacji zostały poddane dwa, z dziewięciu historycznych witraży, osadzonych w oknach kościoła p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (dwa okna od strony zachodniej ścian północnej
i południowej). Do rekonstrukcji elementów szklanych (gomółki), zniszczonych i nie nadających się do wbudowania
w witraż, zastosowano oryginalne gomółki jasielskie. Wypełniono również ubytki szkła witrażowego w obrębie bordiur
i przestrzeni między gomółkami. Szklenie połączono i zespolono (zlutowano) profilem ołowianym H-10 mm, obustronnie kitowanym kitem miniowym dla utrzymania szczelności oraz sztywności kwater. Stwierdzono również, że szklenie nie było kitowane, a więc nieszczelne. Z elementów wypalanych złuszczyła się monochromia (rysunek bordiury). Znaczna część szkieł była popękana, brakowało wielu elementów, głównie w obrębie bordiury oraz trójkątów wypełniających przestrzenie między gomółkami.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Witraż od strony południowej kościoła p.w. sw. Mateusza w Starogardzie Gdańskim przed konserwacją
Witraż od strony południowej kościoła p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim po zakończeniu prac konserwatorskich