Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

2019

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Bobowie.

Umowa nr KS.4123.2.2019 z dnia 27 maja 2019 r. dotacja w wysokości 29805, 60 zł. na realizację zadania pn. „Remont dachu i elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bobowie”. Prace konserwatorskie zostały zakończone 12 listopada 2019 r. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 198714,11 zł brutto.

W ramach przeprowadzonych prac konserwatorskich wykonano szereg napraw konstrukcji i konserwację drewnianej więźby dachu wieży kościoła, założono folię paro przepuszczalną oraz usunięto zalegający gruz. Dokonano również niezbędnych napraw ciesielskich i dekarskich więźby dachowej gotyckiej wieży. Wykonano również prace murarskie
i tynkarskie elewacji ścian wieży kościoła (uzupełnienia braków odspojonej oraz wymiana skorodowanej nawierzchni elewacji poprzez nałożenie nowych tynków). W ramach robót wykończeniowych naprawione ściany wieży zostały przemalowane odpowiednimi farbami dyspersyjnymi i wodoodpornymi, a kolorystyka tych ścian została uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. Ze względu na stałe zawilgocenie i podmakanie fundamentów i ścian wieży i kościoła, niezbędnych napraw wymagał również system odwodnienia świątyni.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Wieża kościoła p.w. św. Wojciecha w Bobowie przed konserwacją
Wieża kościoła p.w. św. Wojciecha w Bobowie po konserwacji.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Kokoszkowach.

Umowa nr KS.4123.4.2019 z dnia 02 lipca 2019 r. dotacja w kwocie 19445 zł brutto na realizację zadania pod nazwą: „Kokoszkowy, gotycki kościół Joannitów p.w. św. Barbary z XIV wieku: ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie gotyckich malowideł z XIV wieku na ścianie wschodniej prezbiterium”. Realizację zadania zakończono 16 września 2019 r. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 129636,31 zł.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie były prace konserwatorskie i restauratorskie, które obejmowały ścianę wschodnią prezbiterium i polegały na konsolidacji odspojonych gotyckich polichromii, stopniowym usunięciu nawarstwień malarskich. Kluczowym zabiegiem było usunięcie wtórnych warstw malarskich, których przyczepność do gotyckiej warstwy malarskiej była często większa niż przyczepność oryginalnej warstwy do podłoża. Usuwanie nawarstwień i konsolidacja oryginału były przeprowadzone jednocześnie. Następnie zostały wykonane nieinwazyjne badania gotyckich warstw malarskich za pomocą techniki fluorescencji wzbudzanej UV i reflektografii w celu optymalnego zobrazowania zarysów kompozycji i szczegółów oryginału gotyckich malowideł. Po czym odtworzono
i uczytelniono ukazaną na podstawie tych badań oryginalną kompozycję polichromii.
W ramach prac restauratorskich zostały uzupełnione ubytki tynków, pobiały i warstwy malarskie pionową kreską na podmalowaniu, po czym całość została utrwalona.
W konsekwencji ukazane i zachowane zostały oryginalne średniowieczne polichromie oraz częściowo przywrócony został pierwotny wystrój świątyni, który jest unikalny na skalę kraju.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

kościół p.w. św. Barbary w Kokoszkowach – ściana wschodnia przed konserwacją
kościół p.w. św.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gd.

Umowa nr KS.4123.3.2019 z dnia 02 lipca 2019 r. dotacja w wysokości 59.257,35 zł brutto (po korekcie kosztów całkowitych dotacja udzielona została w kwocie 58774,29 zł) na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy zabytkowej wieży kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim”. Prace konserwatorskie zakończono 25 listopada 2019 r.Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 587742,92 zł brutto.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku były prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na remoncie dachu i ceramicznych ścian elewacji wieży kościoła. Ściany wieży kościelnej były zawilgocone i zasolone, widoczne były również pęknięcia wzdłużne. Cegła licówka w wielu miejscach była popękana i wykruszona, widoczne były również liczne ubytki spoin. W wielu miejscach konieczna była wymiana zniszczonych cegieł oraz uzupełnienie ubytków. Z powodów bezpieczeństwa koniecznym było podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych, gdyż odspojone fragmenty lica ścian wieży, w tym skorodowane cegły pod wpływem działań czynników atmosferycznych mogły zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. W ramach prac konserwatorskich usunięto wtórne naprawy oraz wadliwie wykonane cementowe spoiny, dokonano miejscowego odsolenia ceramicznych powierzchni oraz dezynfekcję muru poprzez zastosowanie preparatu nanoszonego spryskiwaczem lub pędzlem. Oczyszczono mury gorącą parą wodną pod ciśnieniem, mechanicznie usunięto luźne tynki i uszkodzone cegły. Całość powierzchni ceramicznej scalono kolorystycznie pigmentami mineralnymi, spoiny uzupełniono zaprawą trasową. Fragmenty ścian o znacznym stopniu uszkodzenia przemurowano przy użyciu materiału rozbiórkowego, odpowiadającego charakterystyce oryginału.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

W trakcie prac konserwatorskich wieży kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim
Wieża kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim po konserwacji

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie.

Umowa nr KS.4123.6.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotacja w wysokości 11.992,43 zł brutto na realizację zadania pn. „Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie. Wzmocnienie fundamentów wieży kościoła”..Prace konserwatorskie zostały zakończone11 października 2019 r.Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 79.949,54 zł brutto.

W ramach prac konserwatorskich wykonano szereg prac ziemnych (odsłonięcie zewnętrznych fundamentów wieży kościoła, demontaż posadzki i wykopy wewnątrz świątyni w obrębie ścian wewnętrznych i odsłonięcie fundamentów). Kolejnym etapem były prace konstrukcyjne, które polegały m.in. na uzupełnieniu zdegradowanych warstw fundamentu – uzupełnienie kamieni i cegieł w ścianach, montaż dodatkowego zbrojenia ścian i ław fundamentowych, wylanie dodatkowych betonowych wzmocnień i ław fundamentowych. W ramach prac wykończeniowych zaizolowano pionowo warstwy ław i ścian fundamentowych przed wodą i wilgocią elastycznymi, bitumicznymi warstwami wodoodpornymi oraz uporządkowano i uzupełniono przyziemie ścian w miejscu wykonywania robót budowlanych. Wewnątrz świątyni uzupełniono posadzki, wykładając płyty kamienne i ceramiczne. W wyniku przeprowadzonych ratunkowych prac i robót konserwatorskich nastąpiła znaczna poprawa stanu stabilności wieży kościoła, dzięki czemu usunięto bezpośrednie zagrożenie dalszej degradacji stanu technicznego tej budowli.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Wzmocnienie fundamentów wieży kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Pączewie
wzmocnienie ławy fundamentowej wieży wewnątrz kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Pączewie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym.

Umowa nr KS.4123.5.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotacja w kwocie 19848,80 złotych brutto na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja drewnianego stropu oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym”. Prace konserwatorskie zakończono30 września 2019 r. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany
w sprawozdaniu wyniósł 132325, 34 zł.

Zakres rzeczowy prac konserwatorskich i restauratorskich obejmował konserwację drewnianego stropu oraz malowanie ścian wewnętrznych świątyni. Wykonane w ramach realizacji tego projektu prace przywróciły pierwotną kolorystykę podbitki na sklepieniu kościoła, która pierwotnie przemalowana była farbą olejną. Przy okazji zdejmowania starej warstwy malarskiej, odtworzono wszystkie frezowane detale drewnianego sklepienia, a odsłonięte drewno zostało zabezpieczone środkami grzybo i owadobójczymi. Kolejnym etapem tych prac było malowanie powierzchni wewnętrznych ścian świątyni, z których uprzednio zostały usunięte zniszczone i odspojone fragmenty tynków.
Po uzupełnieniu tynków, wewnętrzne ściany świątyni zostały w całości przemalowane farbami zalecanymi przez służby konserwatorskie. W konsekwencji przywrócono pierwotną kolorystykę wnętrza kościoła oraz podniesiono jego estetykę, nawiązującą do ujednoliconej kolorystyki elementów drewnianych i ceramicznych wyposażenia (neogotyk), jednocześnie zahamowano postępującą degradację wewnętrznych ścian świątyni.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Drewniany strop przed konserwacją
Wnętrze kościoła parafialnego p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym po zakończeniu prac konserwatorskich.