Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Profilaktyka zdrowotna

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są świadczenia gwarantowane w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. W ramach przedmiotowego zakresu podmioty lecznicze udzielają świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni. W załączeniu przekazujemy aktualny wykaz 23 ośrodków realizujących przedmiotowe świadczenia na obszarze województwa pomorskiego. Ponadto informujemy, że Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny mają możliwość podjęcia współpracy między innymi z jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty, pomocy społecznej oraz innymi sektorami, w celu zapewnienia opieki jak największej grupie dzieci i młodzieży wymagającej specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży