Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wymiana prawa jazdy kierowcom zawodowym na podstawie art. 15 (uzyskanie kwalifikacji zawodowej)

Profil Kierowcy Zawodowego PKZ

Profil Kierowcy Zawodowego to indywidualny numer każdego kierowcy zawodowego. Dzięki niemu można rozpocząć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego oraz przystąpić do egzaminu.

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Oświadczenie do PKZ

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu)
  3. kopia posiadanego prawa jazdy,
  4. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  5. kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  6. kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego, kopia karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  7. dowód osobisty lub paszport,
  8. opłata w wysokości 100 zł,
  9. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Do wglądu oryginały przedkładanych dokumentów.

 

Opłaty

Opłatę można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy z dokonanym wpisem kwalifikacji.

Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.