Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

 

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu)
  3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E,
  5. prawo jazdy wraz z kserokopią (w przypadku, gdy posiadasz już prawo jazdy),
  6. dowód osobisty lub paszport, (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego wystarczy legitymacja szkolna),
  7. pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego – jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T,
  8. w przypadku cudzoziemca: karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

 

Opłaty

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami należy dokonać bezpośrednio po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego i dowód uiszczenia tej opłaty dostarczyć bezzwłocznie do tutejszego urzędu w celu złożenia zamówienia na w/w dokument. Dowód uiszczenia w/w opłaty można również wysłać na e-mail: komunikacja@powiatstarogard.pl

 

Termin i sposób załatwienia

2 dni robocze od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do wygenerowania profilu kandydata na kierowcę. Indywidualny nr PKK zostanie przekazany wnioskodawcy , który niezbędny jest do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.