Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rada Powiatu

O RADZIE POWIATU


Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw. W istotnych dla powiatu lub mieszkańców sprawach Rada może wyrażać opinie i zajmować stanowiska w formie rezolucji, apeli oraz oświadczeń. Działalność Rady Powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz Statut Powiatu Starogardzkiego.

Prezydium Rady Powiatu:

  1. Brzoskowski Wiesław – Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Herold Arkadiusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  3. Rogalski Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu Starogardzkiego:

1. BRZOSKOWSKI Wiesław

2. BURCZYK Leszek

Leszek Burczyk Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

3. BYCZKOWSKI Marcin

Marcin Byczkowski Klub Radnych Nasz Statogard

4. CESARZ Piotr

Piotr Cesarz Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

5. CHEŁCHOWSKI Tadeusz

Tadeusz Chełchowski Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

6. CHYŁA Kazimierz

Kazimierz Chyła Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

7. CYWIŃSKI Antoni

Antoni Cywinski Klub Radnych PiS

8. CZAJA Bogdan

Bogdan Czaja Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

9. FIAŁEK Jerzy

Jerzy Fijałek Klub Radnych PiS

10.GABRIEL Patryk

Patryk Gabriel Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

11.HEROLD Arkadiusz

Arkadiusz Herold Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

12.KAMYSZ Krzysztof

13.KOLASKA Lech

Lech Kolaska Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

14.KUROWSKA Stanisława

Stanisława Kurowska Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

15.MARCZAK Jacek

Jacek Marczak Klub Radnych PiS

16.MYKOWSKI Jerzy

Jerzy Mykowski Klub Radnych PiS

17.NAGÓRSKI Dariusz

Dariusz Nagórski radny

18.ROGALSKI Tomasz

19.SOMMERFELD Ewa

20.STANKOWIAK Mikołaj

Mikołaj Stankowiak Klub Radnych Nasz Starogard

21.STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA Wioleta

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

22.SYKUTERA Witold

23.SZUBARCZYK Piotr

24.WIERZBA Robert

Robert Wierzba Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

25.WIŚNIEWSKA Sylwia

Sylwia Wiśniewska Klub Radnych PiS

Do ogólnych zadań Komisji Rady Powiatu Starogardzkiego należy:

  • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę Powiatu, zarząd lub przez inne komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg mieszkańców powiatu,
  • współpraca z innymi komisjami Rady Powiatu, Radami Miast i Gmin Powiatu Starogardzkiego w zakresie przedmiotowym.