Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

ZIT: Jakie kryteria ocen?

Za nami kolejne spotkanie zespołu operacyjnego instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w skrócie ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego (w skrócie MOF) oraz przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych włączonych do procesu opracowywania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027”. Tym razem była mowa o kryteriach oceny formalnej i merytorycznej.

Spotkanie rozpoczął wicestarosta Patryk Gabriel, przedstawiciel lidera projektu.

Spotkanie dotyczyło ostatecznej akceptacji kryteriów oceny formalnej i merytorycznej (kryteriów dostępu oraz kryteriów punktowych) do ujęcia w Strategii ZIT MOF Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027, na podstawie których zostaną ocenione złożone w naborze fiszki propozycji projektów do realizacji w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE do roku 2027. Zbiorczym przedstawieniem kryteriów oceny do każdego obszaru tematycznego zajęły się Beata Gradowska i Karolina Wysocka z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, które prowadzą to zadanie z ramienia Powiatu.

W pierwszej części spotkania omówione zostały kryteria oceny.

Przedstawiły one zbiorcze zestawienie kryteriów oceny formalnej oraz merytorycznej do poszczególnych obszarów tematycznych (priorytetów inwestycyjnych), a także opisały proces ogłoszenia naboru i składania fiszek propozycji projektów. Po przedstawieniu kryteriów oceny odbyła się dyskusja uczestników spotkania nad zasadnością ujęcia w Strategii ZIT poszczególnych kryteriów. Zgłoszono wniosek o usunięcie jednego oraz wniosek o dodanie nowego kryterium. Oba wnioski dotyczyły obszaru: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Zaproponowane zmiany zostały jednogłośnie przyjęte przez wszystkich uczestników spotkania.

Ostatnim etapem spotkania było powołanie komisji, które dokonają oceny zgłoszonych w naborze fiszek propozycji projektów do ujęcia w Strategii ZIT. Do każdego obszaru tematycznego powołano oddzielną komisję. Każda komisja składa się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego tworzących MOF Starogardu Gdańskiego oraz przedstawiciela podmiotu społeczno-gospodarczego:

Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych: Karolina Wysocka – przedstawicielka Powiatu Starogardzkiego, Krzysztof Kuśmierczuk – przedstawiciel Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Tomasz Sabiniarz – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Starogard Gdański, Daniel Szpręga – przedstawiciel Gminy Zblewo, Elżbieta Ratyńska – przedstawicielka Gminy Bobowo, Ewa Czeplina – przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewie”,

Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego: Karolina Wysocka – przedstawicielka Powiatu Starogardzkiego, Krzysztof Kuśmierczuk – przedstawiciel Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Tomasz Sabiniarz – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Starogard Gdański, Daniel Szpręga – przedstawiciel Gminy Zblewo, Elżbieta Ratyńska – przedstawicielka Gminy Bobowo, Anna Lembicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Starogard 2030,

Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia: Karolina Wysocka – przedstawicielka Powiatu Starogardzkiego, Krzysztof Kuśmierczuk – przedstawiciel Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Tomasz Sabiniarz – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Starogard Gdański, Daniel Szpręga – przedstawiciel Gminy Zblewo, Elżbieta Ratyńska – przedstawicielka Gminy Bobowo, Anna Lembicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Starogard 2030,

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej:
Karolina Wysocka – przedstawicielka Powiatu Starogardzkiego, Krzysztof Kuśmierczuk – przedstawiciel Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Tomasz Sabiniarz – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Starogard Gdański, Daniel Szpręga – przedstawiciel Gminy Zblewo, Elżbieta Ratyńska – przedstawicielka Gminy Bobowo, Krzysztof Eggert – przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego,

Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej: Karolina Wysocka – przedstawicielka Powiatu Starogardzkiego, Krzysztof Kuśmierczuk – przedstawiciel Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Tomasz Sabiniarz – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Starogard Gdański, Daniel Szpręga – przedstawiciel Gminy Zblewo, Elżbieta Ratyńska – przedstawicielka Gminy Bobowo, Aurelia Jankowska – przedstawicielka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.