Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Przekazanie informacji zgodnie z art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim informuje, iż zgodnie z atr. 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r., poz. 2001 ze zm.) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2  (tj. starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców  w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w terminie  do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2,  na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.