Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Konkurs dla uczestników projektu!

pasek z logotypem Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

Przygotowaliśmy konkurs, w którym mogą wziąć udział uczestnicy projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”. Aby wygrać nagrody, wystarczy nakręcić filmik! 

Grafika informacyjna z hasłem Jesteś na stażu - nakręć filmik. Konkurs dla uczestników projektu "Wybieram przyszłość zawodową..."

Regulamin konkursu
 na krótki film o realizacji stażu zawodowego/praktyki zawodowej w ramach projektu
„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Starogardzkim”

 1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej).
 2. Organizatorem konkursu oraz realizatorem projektu jest Powiat Starogardzki,
  Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.
 3. Adresatami konkursu są uczestnicy projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”, realizujący staż zawodowy/praktykę zawodową w okresie do 30.11.2020 r.
 4. Konkurs trwa od 26.06.2020 r. do 30.11.2020 r. W przypadku szybszego zrealizowania stażu zawodowego/praktyki zawodowej przez wszystkich uczestników projektu, termin końcowy konkursu zostanie skrócony.
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przedmiotem konkursu jest krótki film trwający maksymalnie 2-minutowy o realizacji stażu zawodowego/praktyki zawodowej w ramach projektu.
 7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden film.
 8. Technika nagrywania filmu jest dowolna.
 9. Film nagrany na nośniku (płycie CD/DVD) wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do niniejszego konkursu) należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17,
  83-200 Starogard Gdański (Punkt informacyjny) lub przesłać listownie na powyższy adres.
 10. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób: „Konkurs na krótki film
  o realizacji stażu zawodowego/praktyki zawodowej w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”.
 11. Przekazane płyty CD/DVD nie będą przez Organizatora zwracane.
 12. W ramach konkursu zostanie wyłonionych 5 najlepszych filmów, których autorzy zostaną nagrodzeni.
 13. Zwycięskie filmiki zostaną wykorzystane do zmontowania filmu promującego projekt „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
  w Powiecie Starogardzkim”.
 14. Dodatkowo, wszystkie zgłoszone filmy mogą zostać zamieszczone na stronie Powiatu Starogardzkiego (powiatstarogard.pl) i/lub facebooku Powiatu Starogardziego. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych filmów wraz
  z podaniem autora – od momentu nadesłania zgłoszenia.
 15. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową składającą się
  z pracowników Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.
 16. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni zgodność zgłoszonych filmów
  z tematyką konkursową, pomysłowość i kreatywność twórców.
 17. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 18. O złożeniu filmu w terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
  w Starogardzie Gdańskim lub data stempla pocztowego (w przypadku przesłania listownego zgłoszenia).
 19. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu za pośrednictwem strony/facebooka Powiatu Starogardzkiego.
 20. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnie praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które uczestniczyły w nagraniu oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 21. Prawa do nagranych filmów przechodzą na własność Powiatu Starogardzkiego,
  a zgłaszając film do konkursu, autor wyraża zgodę na jego publikowanie w mediach elektronicznych w dowolnej formie przez dowolny czas.
 22. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu
  w każdym czasie.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania konkursu bez podania przyczyny i w każdym czasie.
 24. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie.