Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23

Zapraszamy do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Starogardzkiego.

 Strona rekrutacji elektronicznej: https://starogard.edu.com.pl/

Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Starogardzkim  na rok szkolny 2022/2023

Niniejsze zasady rekrutacji powstały na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. 2019 poz. 1737);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)
 • Terminów postepowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół  ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 stycznia  2022r.

§ 1.  Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych w powiecie starogardzkim szkoły prowadzą scentralizowany elektroniczny nabór przez Internet: www.powiatstarogard.pl
 • Kandydaci do szkoły  mogą rejestrować się w systemie w:
  • macierzystej szkole,
  • szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru,
  • punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego    w Starogardzie Gdańskim , ul. Kościuszki 17,
  • dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np. w domu, kawiarence internetowej).
 • W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych rozpoczną  działalność:
 • Szkolne Punkty Informacyjne, mieszczące się w budynkach szkół, w których można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także składać podania o przyjęcie do szkoły,
 • Powiatowy Punkt Informacyjny z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 17, tel. (058) 76 73 576, koordynujący rekrutację.
 • Aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na wyodrębnionych tablicach ogłoszeń w szkołach.
 • W okresie rekrutacji kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
 • Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,
 • Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół,
 • Kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest ta, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 • Po wyborze szkół Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji w pierwszej          z wybranych szkół:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez rodziców, do szkoły branżowej I stopnia dodatkowo kwestionariusz zawierający zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 2, pkt 3;
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust 5, pkt 1-7

( jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium).

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 • Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata (zał. 1).
 • Warunkiem  rozpoczęcia nauki zawodu  w technikum jest dostarczenie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawionego przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego ze szkoły , do której uczeń się rekrutuje. W przypadku Branżowej Szkoły I stopnia wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.

§ 2.  Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej publicznej lub szkoły podstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – stanowiącej podstawę programową do kontynuowania nauki. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe muszą spełnić wymagania zdrowotne określone dla danego zawodu.
 • Oprzyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym– maksymalnie 200,

w tym:

 1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z języka polskiego, matematyki mnożony przez 0,35 pkt., natomiast  wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożony przez 0,3 pkt.
 2. Pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (maksymalnie można uzyskać 72 punkty). Pod uwagę brane są przedmioty:
  1. język polski;
  1. matematyka;
  1. język angielski;
  1. czwarty przedmiot w zależności od wybranej klasy.

Przeliczenie punktów następuje według następujących wartości:

celujący–  18  punktów
bardzo dobry–  17  punktów,
dobry–  14  punktów,
dostateczny–   punktów
dopuszczający–   2   punkty
 • uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty.
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

7 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
 2. punktów;

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

5 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
 • punkty;

za uzyskanie wysokiego miejsca  w zawodach wiedzy innych niż wymienione

w pkt a–c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi         18 punktów.

3.  Do szkoły przyjmowani są kandydaci, kolejno, z największą ilością punktów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od przyjętych kryteriów.

7. Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 3. Terminy rekrutacji

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
 2. od 16 maja   do 20  czerwca  2022r. do godz. 15.00– składanie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego);
 3. od 24 czerwca  do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;
 4. do 13 lipca  2022r. –weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 5. do 20 lipca  2022r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych       w oświadczeniach;
  1. 21 lipca 2022r.– podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;

od 16 maja  do  25 lipca   2022r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania  na badania lekarskie;

 • od 22 lipca  do 28 lipca 2022r. do godz. 1500 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia             o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kierowania pojazdami                   i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

7)      29  lipca  2022 r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;

8)      29 lipca 2022 r.– poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole;

9)      do 01 sierpnia 2022 r.– opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

§ 4.  Postanowienia końcowe

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
  1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
  1.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.
  1. Listy, o których mowa w ust. 2 i 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
  1. Listy, o których mowa w ust 2 i 3 zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
  1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  1.  Uzasadnienie sporządza się w terminie  do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  1.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załącznik nr 1- Karta informacyjna