Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Karta Kwalifikacji Kierowcy – KKK

Karta Kwalifikacji Kierowcy – dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, CE, D, DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95.

Formularz do pobrania

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu – zobacz tutaj) (https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu),
  3. kopia posiadanego prawa jazdy,
  4. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  5. kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  6. kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego, kopia karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  7. kserokopia paszportu,
  8. opłata w wysokości 150,50 zł,
  9. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Do wglądu oryginały przedkładanych dokumentów.

Opłaty

Opłatę można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

Termin i sposób załatwienia

Karty Kwalifikacji Kierowcy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie – czas oczekiwania na zamówione KKK wynosi około dwóch tygodni. Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję KKK w PWPW.