Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zarząd Powiatu Starogardzkiego otrzymał absolutorium

Zarząd Powiatu Starogardzkiego 23 czerwca podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu Starogardzkiego otrzymał absolutorium za rok 2020. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca raportu o stanie powiatu.

od lewej: Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła, Wicestarosta Starogardzki Patryk Gabriel oraz Członek Zarządu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska.

Zarząd Powiatu Starogardzkiego, na czele ze starostą Kazimierzem Chyłą, otrzymał od radnych absolutorium za wykonania budżetu za 2020 rok.  Głosowanie nad najistotniejszym punktem środowej sesji poprzedziło oczywiście przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która była pozytywna. Swoje stanowiska zaprezentowały również komisje stałe oraz Komisja Rewizyjna. Wszystkie one były pozytywne, a działania Zarządu w kwestii budżetu spotkały się z aprobatą.

Starosta podziękował wszystkim za współpracę i udzielenie absolutorium.

– Bardzo dziękuję wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. To dla mnie zaszczyt, ale również zobowiązanie na kolejne lata. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego powiatu. Dziękuję bardzo – powiedział starosta Kazimierz Chyła.

Kazimierz Chyła – Starosta Starogardzki

Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu, w 2020 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 187.777.910, 50 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 97,2 % w tym: dochody bieżące w kwocie 167.027.188,61 zł (99,3% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 20.750.721,89 zł (83,1% planu).

Wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 193.371.809,84 zł co daje nam 89,1 % zrealizowanego planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 155.083.898,34 zł (93,0% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 38.287.911,50 zł (83,1% planu).

Rada oraz komisje uznały, że Zarząd Powiatu prawidłowo wykonał budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków oraz w zakresie kwot przypisanych na realizację poszczególnych zadań budżetowych.

Ostatecznie radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 rok. Obecnych na sali było 22 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, 6 radnych „wstrzymało się”, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Rada Powiatu Starogardzkiego podczas głosowania.

Podczas sesji szczególne podziękowania za raporty i sprawozdania otrzymały służby powiatu. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Rada oraz zarząd podziękowali za służbę oraz pomoc. Wszyscy radni wstali i podziękowali oklaskami Komendantkom i Dyrektorom poszczególnych jednostek.

insp. Bogusław Ziemba Komendant Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim
bryg. Tomasz Wardyn Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
Alicja Ćwiklińska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim