Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Weź udział w kosmicznym konkursie

Zachęcamy wszystkich użytkowników serwisu Facebook do wzięcia udziału w konkursie. Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody. Konkurs związany jest z wielkim projektem, jaki Powiat Starogardzki prowadzi w Kociewskim Centrum Zdrowia.

REGULAMIN „KOSMICZNEGO KONKURSU” W SERWISIE FACEBOOK

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „Kosmicznego Konkursu” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański NIP: 592 2057838 – dalej „Organizator”)

1.3. Partnerem Konkursu jest Personal PR Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 44; 80-241 Gdańsk NIP 9571007075 – dalej „Partner”).

1.3. Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/Powiat.Starogardzki (dalej „Strony”).

1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez Facebook. Wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie Konkursu ponosi Organizator.

1.5. Konkursu rozpoczyna się w dniu 09 sierpnia 2021r. o godzinie 12.00 i trwa do 12 sierpnia 2021r. do godziny 23:59.

1.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 sierpnia do godziny 16.00 na Stronie.

1.7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem www.powiatstarogard.pl  w sposób wskazany w poście ogłaszającym Konkursu (dalej „Uczestnik”).

2.2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez umieszczenie przez Uczestnika w komentarzu  konkursowym oświadczenia o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu”, „Zgadzam się
z warunkami regulaminu konkursu” albo innego, podobnego i jednoznacznego w treści, oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane w Regulaminie;

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

2.3.1. Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora oraz Partnera na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy
o świadczenie usług, a także

2.3.2. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, przez podmioty współpracujące
z Organizatorem i Partnerem w przygotowaniu i realizacji Konkursu.

2.4. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest

2.4.1. posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.)

2.4.2. z aktywnym dostępem do Internetu, które

2.4.3. umożliwia korzystanie z serwisu Facebook oraz

2.4.4. aktywnego konta w serwisie Facebook założonego zgodnie z właściwym regulaminem Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu.

3. ZADANIA KONKURSOWE

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, jest napisanie przez Uczestnika propozycji nazwy (jednej) dla sali operacyjnej, znajdującej się na bloku operacyjnym. Sala została stworzona w motywie kosmosu, dlatego zaproponowana nazwa musi być z nim związane.

3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.

4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1. Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 3 osób, która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników odpowiedzi i wybierze trzy najciekawsze propozycje nazw. Uczestnicy, który będą ich autorami, otrzymają nagrodę.

4.2. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę:

4.2.1. Nagrodą są koce oraz torby piknikowe w zestawie z akcesoriami. Wartość nagrody wynosi 244,41 zł brutto.

4.2.2. Wartość nagrody zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która, jeśli wymagają tego odrębne przepisy od razu zostanie potrącona i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

4.3. Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

4.4. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną.

4.5. Warunkiem przekazania nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez zwycięzcę Konkursu
w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim po uprzednim umówieniu się na odbiór nagrody pod nr telefonu 587673579.

4.6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę lub osobę przez nią upoważnioną do odbioru Nagrody, przechodzi ona do dyspozycji Organizatora Konkursu.

5. MATERIAŁY I PRAWA DO NICH

5.1. Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

5.1.1. wszystkie osoby, których wizerunek utrwalono na zdjęciach lub filmikach, zezwoliły Uczestnikowi na jego rozpowszechnienie, przy czym w odniesieniu do nieletnich zezwolenia takiego udzielili ich opiekunowie prawni. W każdym przypadku zezwolenie to obejmuje także upoważnienie do udzielenia dalszego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku Organizatorowi w celach marketingowo-promocyjnych w serwisie Facebook.

5.1.2. nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebooka;

5.1.3. nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

5.1.4. nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

5.1.5. nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

6. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

6.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański NIP: 592 2057838.

6.2. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem: iod@powiatstarogard.pl

6.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu,
w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania lub wysyłki nagród przewidzianych
w Konkursie, utrzymywania Materiałów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegające na obronie przed roszczeniami i/lub dochodzeniu roszczeń.

6.4 Uczestnik ma prawo dostępu do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania.
W każdym momencie przysługuje również prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

6.6 Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nazwa konta w serwisie Facebook i adres IP oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Materiałów.

6.7 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.

6.8 Odbiorcami danych osobowych będzie Partner oraz użytkownicy serwisu Facebook.

6.9 W ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorcy z siedzibą w państwie trzecim (poza EOG) – Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield). W sprawach dotyczących przekazywania danych kontakt z niniejszym odbiorcą możliwy jest pod adresem e-mail: privacyshield@support.facebook.com lub pod numerem telefonu: (650) 313-3241.

6.10 Źródłem pochodzenia danych są Uczestnicy Konkursu.

6.11 Podane dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego i/lub marketingowego. Wiążące decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka.

7. REKLAMACJE

7.1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. domenowym https://www.facebook.com/Powiat.Starogardzki.

7.2. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
w ciągu 3 dni (trzech) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski, powód złożenia reklamacji wraz
z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.

7.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie www.powiatstarogard.pl

8.2 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w zakresie, w jakim dopuszczają to mające zastosowanie przepisy prawa.

8.3 W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.