Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Weź udział w konkursie

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który odbywa się na naszym profilu na platformie Facebook. Do wygrania są bilety na VI Wielki Spływ Kajakowy Wierzycą.

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest  Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.

2. Konkurs zostanie przeprowadzona w internecie za pośrednictwem serwisu Facebook.

3. Wyniki konkursu będą ogłoszone za pośrednictwem serwisu Facebook. Odbiór nagród tylko i wyłącznie osobisty

w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.

4. Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/Powiat.Starogardzki

4. Konkurs ma charakter jednorazowy i trwa od dnia 7.06.2022 do 15.06.2022 do godz. 15.00

5. Wyniki zostaną ogłoszone w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia zabawy.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

§2 Warunki uczestnictwa w zabawie

1. Uczestnikiem zabawy musi być osoba fizyczna która:

a) Jest osobą pełnoletnią lub posiadającą zgodę rodzica/opiekuna, mieszkającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

mającą zdolność do czynności prawnych.

b) Nie jest pracownikiem ani osobą spokrewnioną z organizatorem.

c) Jest posiadaczem konta w serwisie Facebook o prawdziwym imieniu i nazwisku.

§3 Zasady uczestnictwa oraz nagroda w zabawie

1. Osoba biorąca udział w zabawie musi spełnić warunki uczestnictwa opisane w §2.

2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.

3. Na fanpage powiatu starogardzkiego pojawią się pytania dotyczące VI Wielkiego Spływu Kajakowego Wierzycą. Pytań będzie w sumie 16.  Osoba, która najszybciej poda w komentarzu prawidłową odpowiedź, otrzymuje nagrodę.

4. Osoba biorąca udział w zabawie powinna:

– polubić post konkursowy,

– w komentarzu pod postem z pytaniami napisać prawidłową odpowiedź.

5. Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję spośród osób spełniających warunki i zasady uczestnictwa (§2 i §3).

6. Nagrodą są bilety na VI Wielki Spływ Kajakowy Wierzycą. Organizator ma do przekazania 10 biletów.

6. Zwycięzca, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację postu na portalu Facebook.com z jego imieniem i nazwiskiem.

7. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę lub osobę przez nią upoważnioną do odbioru Nagrody, przechodzi ona do dyspozycji Organizatora Konkursu.

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności dotyczących konkursu.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim

związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

§5 Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański NIP: 592 2057838.

5.2. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem: iod@powiatstarogard.pl

5.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu,
w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania nagród przewidzianych w Konkursie. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegające na obronie przed roszczeniami i/lub dochodzeniu roszczeń.

5.4 Uczestnik ma prawo dostępu do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania.
W każdym momencie przysługuje również prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

5.6 Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, nazwa konta w serwisie Facebook oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Materiałów.

5.7 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.

5.8 Odbiorcami danych osobowych będą użytkownicy serwisu Facebook.

5.9 W ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorcy z siedzibą w państwie trzecim (poza EOG) – Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield). W sprawach dotyczących przekazywania danych kontakt z niniejszym odbiorcą możliwy jest pod adresem e-mail: privacyshield@support.facebook.com lub pod numerem telefonu: (650) 313-3241.

5.10 Źródłem pochodzenia danych są Uczestnicy Konkursu.

6.11 Podane dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego i/lub marketingowego. Wiążące decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka.