Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

WAŻNE zmiany dla właścicieli pojazdów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg informuje, że od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy dotyczące nabywania i zbywania pojazdów oraz wysokość kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu. 

Nie będzie możliwości zgłaszania nabycia pojazdu. Wejdzie natomiast w życie obowiązek rejestracji pojazdu.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację będzie miał 30 dni od dnia:

  1.  nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2.  dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu został wydłużony do 90 dni.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin na złożenie wniosku o rejestrację biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nowe przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku składania wniosku, gdy przed upływem terminu 30 dni (przedsiębiorcy – 90 dni) właściciel  pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium RP:

  • odda pojazd do stacji demontażu,
  • dokona zbycia tego pojazdu.

Nadal będzie obowiązek zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu w terminie 30 dni.

Właściciel pojazdu dokonuje takiego zgłoszenia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, zawiadomienie o zbyciu pojazdu wystarczy, że złoży jeden ze współwłaścicieli.

W przypadku niedopełnienia lub nieterminowego dopełnienia obowiązków, właściciel pojazdu będzie podlegał karze zgodnie z ustawowymi stawkami:

  • za niezłożenie wniosku o rejestrację – 500 zł
  • za niezłożenie wniosku o rejestrację przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000 zł
  • a w przypadku przekroczenia ww. terminów o 180 dni kara wyniesie odpowiednio: 1000 zł i 2000 zł
  • za niezgłoszenie zbycia – 250 zł

W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, kary finansowe w każdym przypadku nakładane są solidarnie.

Zmienione przepisy dotyczą pojazdów nabywanych i zbywanych od 1 stycznia 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów:

tel. 58 767 35 36,   58 767 36 40,    58 767 35 34