Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Przekazanie informacji dotyczącej bazy eksploatacyjnej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim informuje, iż zgodnie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 209 ze zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz wydane w postępowaniu administracyjnym w zakresie zezwoleń i licencji, o których mowa w art. 7a ustawy zmienianej   w art. 1 (tj. w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym), wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,  w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

            Zgodnie z atr.5 ust. 6 w/w ustawy – w celu dostosowania się do wymogów określonych w ust. 1 przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.