Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Realizacja grantu w ramach projektu „Pomorskie pomaga”

Pasek zawierający logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój i Unie Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz flagę Polski i adres mapadotacji.gov.pl

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203 

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Starogardzki otrzymał trzy Granty, których celem jest realizacja wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 152 pracowników domów pomocy społecznej, których organem prowadzącym jest Powiat Starogardzki, tj.  Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 3-miesięcznych dodatków dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek)

Otrzymane Granty:

DPS Starogard Gdański – 117 450,00 zł

DPS Rokocin – 156 600,00 zł

DPS Szpęgawsk – 387 150,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.