Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pracodawco! Przyjmij ucznia na staż lub praktykę

Powiat Starogardzki poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy, organizowany w ramach projektu pn. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa  zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Ekonomicznych:

 • technik logistyk – staż – 14 uczniów
 • technik programista – staż – 1 uczeń

Technikum im. Gen Józefa Hallera w Owidzu:

 • technik elektronik – staż – 1 uczeń
 • technik informatyk – staż – 2 uczniów

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie:

 • technik hodowca koni – staż – 2 uczniów
 • technik rolnik – staż – 7 uczniów
 • technik architektury krajobrazu – staż – 1 uczeń
 • technik weterynarii – staż – 6 uczniów

Zespół Szkół Zawodowych im mjr H. Dobrzańskiego w Starogardzie Gdańskim:

 • technik mechanik – staż – 9 uczniów
 • mechanik pojazdów samochodowych – praktyka – 6 uczniów

Organizacja praktyk zawodowych/staży zawodowych:

 1. Praktyki zawodowe/staże zawodowe realizowane będą zgodnie z obowiązującymi programami praktyk/staży odrębnymi do każdego zawodu (stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia), które będą następnie zindywidualizowane w trakcie realizacji praktyki/stażu u każdego pracodawcy.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w programach praktyk/staży, aby dopasować program do wymagań zakładu pracy.
 3. Liczba godzin dla każdej praktyki/stażu wynosi 150 h.
 4. Termin realizacji: kwiecień – listopad 2021 r.
 5. Praktyki/staże odbywać się będą w dni wolne od nauki, po szkole i w weekendy  , zgodnie z godzinami pracy przyjętymi u danego pracodawcy, między godziną 6.00 a 22.00.
 6. Liczba godzin pracy w ciągu dnia nie może przekroczyć  8 w ciągu dnia pracy (TYGODNIOWO MAKSYMALNIE 40 H) , 7 w przypadku osoby niepełnosprawnej, a 6 w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

Obowiązki pracodawcy:

 1. zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy Uczestnikowi, wyposażonego w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze techniczne,
 2. przeszkolenie Ucznia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka/staż,
 3. nadzór nad przebiegiem praktyki/stażu,
 4. wydanie Uczestnikowi – niezwłocznie po zakończeniu praktyki/stażu – dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki/stażu
 5. przydzielenie praktykantowi/stażyście opiekuna. Na jednego opiekuna nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów/stażystów. Do zadań opiekuna praktykanta/stażysty należy w szczególności określenie celu i programu praktyki/stażu (we współpracy z Asystentem Szkolnym), nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki/stażu oraz udzielanie Uczestnikom informacji zwrotnej w trakcie realizacji praktyki/stażu oraz po jej/jego zakończeniu. Z racji wypełniania dodatkowych obowiązków Opiekunowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 10% jego pensji zasadniczej za realizację 150 godzin praktyki/stażu – na jednego opiekuna nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 Uczestników.
 6. Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta/stażysty w kwocie maksymalnie 500 zł. UWAGA: W przypadku opiekuna praktykanta/stażysty, który w tym samym czasie ma 2-6 praktykantów/stażystów refundacja dodatku do wynagrodzenia przysługuje jednorazowo.
 7. W kwocie refundacji zawiera się kwota brutto dodatku oraz wszystkie opłacone przez Podmiot przyjmujący składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowiące koszt Pracodawcy, w wysokości wynikającej wyłącznie z przyznanego dodatku.

Pracodawcy chcący przyjąć uczniów na staże i praktyki proszeni są o złożenie wypełnionego druku Formularza Zgłoszeniowego Stażu/Praktyki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, na parterze w puncie informacyjnym (pok. 09).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się w Regulaminie udziału
w praktykach zawodowych/stażach zawodowych w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa  zawodowego w Powiecie Starogardzkim”
W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, tel. 58 767 35 78, e-mail: fundusze@powiatstarogard.pl