Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Ostateczna strategia przyjęta

Za nami kolejne spotkanie zespołu operacyjnego instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w skrócie ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego (w skrócie MOF) oraz przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych włączonych do procesu opracowywania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027”. 

Dokument strategii został przygotowany we współpracy z firmą Euro Pro

Przypomnijmy. Mechanizm ZIT będzie wdrażany zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w takich obszarach, jak wsparcie migrantów, jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie kompleksowej termomodernizacji, przystosowania się do zmian klimatu, różnorodności biologicznej, mobilności miejskiej, infrastruktury społecznej czy infrastruktury zdrowia. ZIT to również narzędzie partnerskiej współpracy wielu podmiotów, czyli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych czy pracodawców.

Spotkanie rozpoczął starosta Kazimierz Chyła, przedstawiciel lidera projektu. Posiedzenie dotyczyło przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia ostatecznej wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027. 

Spotkanie rozpoczął starosta Kazimierz Chyła.

W głosowaniu wzięli udział członkowie powołanego w tej sprawie Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego przy realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Członkami Związku ZIT MOF Starogardu Gdańskiego są Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo oraz Powiat Starogardzki. 

Wszyscy członkowie Związku ZIT zagłosowali za przyjęciem dokumentu Strategii. Dalszym krokiem jest przyjęcie dokumentu w formie uchwały przez Rady Miasta/Gmin/Powiatu. Następnie Lider Związku ZIT przekazuje Instytucji Zarządzającej, celem pozytywnego zaopiniowania – zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej. Po otrzymaniu oficjalnej akceptacji treści dokumentu, rozpocznie się realizacja poszczególnych projektów.

Planowane do realizacji zadania w ramach opracowanej Strategii:

Powiat Starogardzki:

1. Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim – Powiat Starogardzki

2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2411G do miejscowości Koteże.

3. Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny

4. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim

5. Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim

6. Wsparcie adaptacji oraz prowadzenie kompleksowej polityki integracyjnej imigrantów, w tym uchodźców

Gmina Miejska Starogard Gdański:

1. Bioróżnorodność doliny rzeki Wierzycy – etap II

2. Zintegrowana budowa kanalizacji deszczowej  ze zbiornikami retencyjnymi

3. Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne

4. Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim

Gmina Starogard Gdański:

1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Kokoszkowy – Siwiałka i Jabłowo – Dąbrówka

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Gminy Starogard Gdański

3. Budowa zbiorników retencyjnych.

Gmina Bobowo:

1. Budowa drogi rowerowej na odcinku Bobowo – Jabłówko

2. Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Wysokiej

3. Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Grabowie

4. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobowie

5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bobowie pod adresem ul. Gdańska 17

6. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bobowie pod adresem ul. Gdańska 19

Gmina Zblewo:

1. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenach zalewowych w Zblewie

2. Budowa drogi na odcinku od DK22 wzdłuż DW214 do Dworca PKP w Zblewie

3. Termomodernizacja OSP w Zblewie

Zgodnie z przekazaną 2 maja 2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego o alokacji środków na realizację instrumentu ZIT dla poszczególnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (w skrócie MOF) uchwała dedykowana dla MOF Starogard Gdański opiewa na kwotę prawie 20,5 mln euro.

Dokument Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027 wraz z załącznikiem tj. Diagnozą sytuacji gospodarczej, środowiskowej, transportowej i społecznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego został opracowany we współpracy z firmą „Grupa Doradcza EURO-PRO” z Gdańska.